Sammendrag

Det er gjennomført drivtelling av laks og sjøørret i Homla i Malvik kommune i årene 2014 til og med 2020. Målet med undersøkelsene har vært å overvåke bestandsutviklingen for laks og sjøørret i en periode der elva ikke har vært åpnet for fiske og det følgelig ikke foreligger fangststatistikk. Selv om man har fangststatistikk fra en elv, er det fremdeles vanskelig å benytte denne statistikken til å vurdere bestandsutvikling, fordi beskatningsraten er ukjent uten at innsiget overvåkes med drivtelling og fangststatistikk i kombinasjon, eller med bruk av videosystemer.

Under drivtellingene av gytefisk i Homla den 5. oktober i 2020 ble det registrert totalt 134 laks og 20 ørreter. I det organiserte stamfisket i forbindelse med reetableringsprosjektet i Homla, ble det tatt ut 50 laks før drivtellingene ble gjennomført. Dette gir et beregnet totalinnsig av 184 laks til Homla dette året. Størrelsesfordelingen registrert i drivtellingen og stamfisket viser at det var en økning i antall og andel smålaks sammenlignet med 2019. Dette tyder på at det har vært en smoltutvandring fra elva i 2019 på tross av funn av mye død laks, både ungfisk og gytemodne individer i oktober 2018. Ungfiskregistreringer i vassdraget i årene 2015 til 2020 viser også at elva ikke var «fisketom» etter hendelsene i oktober 2018. Fordelingen av aldersgrupper i disse undersøkelsene tyder imidlertid på at andelen i gruppen eldre eller lik 3+ var lavere i 2019 og 2020. Dette kan tyde på redusert ungfisktetthet etter oktober 2018, med påfølgende bedrede vekstvilkår for de gjenværende lakseparrene noe som kan ha resultert i lavere smoltalder.

Forfattere

Anders Lamberg / Emil Jamtfall / Vemund Gjertsen

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no