Sammendrag

Denne rapporten oppsummerer fiskebiologiske undersøkelser i tre små vassdrag, Sunnskjørvassdraget, Håvikelva og Nordskjøra som alle har utløp i Skjørafjorden. Bakgrunnen for undersøkelsene er en søknad fra Refsnes Laks AS om utvidelse av biomasse på oppdrettslokaliteten «Seiskjæra» i fjorden utenfor vassdragene. I høringsuttalelsene i forbindelse med søknadsprosessen kom det fram nye opplysninger om en bestand av rødlistearten elvemusling i Sunnskjørelva. Det ble videre lagt vekt på vurderinger fra Fylkesmannen om at tålegrensen er lav for ytterligere påvirkning på antatt reduserte bestander av villaks og sjøørret i området ved lokalitet Seiskjæra. Som vilkår for tillatelsen av midlertidig biomasseutvidelse, skulle Refsnes Laks AS få gjennomført fiskerbiologiske undersøkelser i de tre vassdragene. Overvåkingsprogrammet skulle kartlegge bestandsstatus for elvemusling, ungfiskundersøkelser etter standard metode og videoovervåking av ned- og oppvandrende laks og sjøørret i Sunnskjørelva.

Ungfiskundersøkelsene gjennomført i de tre vassdragene i 2020, viste at tetthetene av laksunger var lave til middels, mens for sjøørret var det middels tetthet i både Sunnskjørelva og Nordskjørelva. En annen måte å vurdere ungfisktetthet på, er å slå sammen data fra begge arter noe som gir parameteren økologisk tilstand. En slik samlet tetthet av begge artene var middels høy for begge vassdragene. Det var en klar dominans av ørretunger i Sunnskjørvassdraget. I Håvikelva ble det kun registrert en lav tetthet av ørretunger.

Antallet oppvandrende voksen laks og sjøørret i Sunnskjørelva var henholdsvis 58 og 278 individer. Total biomasse av hunnlaks registrert i 2020 ble beregnet til 65,5 kg, som er sju ganger høyere enn gytebestandsmålet på 9 kg. I Nordskjøra ble det registrert en gytebestand av laks på 6 hanner og 3 hunner. Gytebestandsmålet for bestanden her er 35 kg hunnlaks, mens de tre observerte smålakshunnene utgjorde en gytebiomasse på kun 5-6 kg. Av sjøørret ble det registrert totalt 85 individer, hvorav 11 var i størrelsesklassen 1-3 kg mens 34 var umodne.

Kartleggingen av elvemusling viste at Sunnskjørvassdraget har en estimert bestandsstørrelse på nær 8.000 individer, mens det ikke ble påvist elvemusling i Håvikelva og Nordskjørelva. Bestanden av elvemusling i Sunnskjørelva skal på bakgrunn av bestandsstørrelse, individtetthet og størrelsesfordeling klassifiseres som meget verneverdig, ifølge standard klassifiseringssystemer.

Et av stadiene i elvemuslingens livssyklus er parasittisk, der den er avhengig av ungfisk av laks eller ørret. Påvirkninger på disse bestandene vil derfor også påvirke elevmuslingen. Bestandsstatus registrert for laks og ørret i Sunnskjøra i 2020 er et øyeblikksbilde, men elvemuslingbestandens alderssammensetning i vassdraget, tyder på at det har vært en viss stabilitet i mange år. En vurdering av elvemuslingbestandens sårbarhet vil også omfatte vassdragets lakse- og ørretbestands sårbarhet. Noen av de mulige påvirkninger på laks og sjøørret er økt smittepress fra lakselus i sjøen, fangst i sjøen og i vassdragene og kritisk lave vannføringer i vassdragene. Undersøkelsene i vassdragene i Skjørafjorden i 2020 viser at de ikke kan utelukkes at alle de tre påvirkningsfaktorene kan få større betydning i framtida, men at det også har en viss betydning i dag.

I 2020 ble det registrert høy grad av lakselusinfestasjon på de oppvandrende individene av laks og sjøørret i Sunnskjørelva. Siden oppdrettsanlegget på lokalitet «Seiskjæra» ikke var i drift før uke 17, og det ikke ble registrert kjønnsmodne hunnlus her før uke 28, kan ikke anlegget ha vært en smittekilde i den perioden den ville fisken ble smittet. Det økte nivået av lakselus på den ville fisken må derfor skyldes et generelt forhøyet smittepress utenfor i fjorden. Samtidig tyder andel tilbakevandrende førstegangsvandrende sjøørreter til Sunnskjørelva på en høy sjøoverlevelse (71%). Alternativt kan den høye sjøoverlevelsen skyldes at en andel av de oppvandrende individene av denne aldersgruppen, kom fra andre vassdrag, for vinteropphold i innsjøen i Sunnskjørvassdraget. Antall laks som ble registrert opp, var også uventet høyt, sammenholdt ned antall utvandrende laksesmolt i 2020. Forutsetningen for denne betraktningen er at antall smolt har vært på samme nivå i de to årene før.

Selv om det ikke er åpnet for fiske etter laks og sjøørret i noen av de tre vassdragene, så er det fra lokale kjentfolk hevdet at det er et fiske etter disse artene i vassdraget og i sjøen, på tross av fredningen. Omfanget av dette er ukjent, men fangst i slike naturlig små bestander kan ha stor påvirkning.

Ungfiskundersøkelsene viste lav tetthet av årsyngel av laks i Sunnskjørelva i 2020. Om dette er et resultat av kritisk lav vannføring i perioder, er ikke kjent. Variasjon i nedbørsmengde og temperaturer over år kan føre til større ustabilitet i små vassdrag, som i det undersøkte området, enn det gjør i større vassdrag.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Ole Kristian Berggård / Emil Jamtfall / Hans Mack Berger / Anders Lamberg

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no