Sammendrag

I årene 2008 til 2018 er laks og sjøørret som vandrer inn i Salvassdraget gjennom utløpselva Moelva, overvåket ved hjelp av et videosystem. Kameraene var plassert på utløpsbrekket fra Salvatnet ut i Moelva. Denne rapporten presenterer resultater fra 2018 med referanse til bestandsutviklingen i hele overvåkingsperioden. Overvåkingsdata hentet fra videobilder av passerende fisk inkluderer de viktigste parameterne som trengs for å beskrive bestandssammensetning for laks og sjøørret i vassdraget. I tillegg skiller dataene mellom vill- og oppdrettslaks og beskriver vandringsforløp.

I 2018 passerte 428 villaks videosystemet, hvorav 54 % var smålaks, 40 % mellomlaks og 6 % storlaks. Denne fordelingen har variert lite mellom år. I perioden 2008 – 2018 har mellom 198 og 802 laks passert videosystemet årlig. Gjennomsnittet for perioden har vært 381 individer. I tillegg passerte det 63 oppdrettslaks, noe som er 12,8 % av all registrert laks. Gjennomsnittlig andel oppdrettslaks beregnet fra det totale antallet passerende laks, har vært 16,9 % i overvåkingsperioden.

Det registrerte oppvandringsforløpet for laks viser at oppdrettslaksen vandret senere opp enn villaksen de fleste årene i Moelva. Sjøørreten vandret opp tidligere enn villaksen. Oppvandringen av sjøørret forgikk imidlertid over et langt tidsrom avhengig av kroppsstørrelse, der de aller minste individene, som vanligvis kommer opp senest, i 2018 kom tidligere enn eldre kjønnsmodne individer. Siden vi ikke hadde luseregistrering dette året er det vanskelig å si om det skyldtes prematur tilbakevandring, eller andre faktorer.

Nedenfor overvåkingssystemet er det 1 km utløpselv og ovenfor består vassdraget av en stor innsjø, Salvatnet, og ni relativt korte elvestrekninger som drenerer inn i innsjøen. Fangsten av laks nedenfor videolokaliteten var 146 laks i 2018, noe som er lavere enn i de ti foregående årene (153 – 455 individer). Disse fangst-tallene, sammen med videoregistreringene, utgjør det totale innsiget av laks til vassdraget. Siden det ikke blir skilt mellom rømt oppdrettslaks og vill laks i fangstene nedenfor videolokaliteten, er innsiget av vill- og oppdrettslaks ikke kjent – bare totalt antall laks. For begge typene laks samlet, har innsiget variert mellom 517 og 1 562 laks årlig, og var i 2018 på 657 individer. I 2018 ble måloppnåelsen estimert til 89 % av gytebestandsmålet satt for vassdraget.

Det ble registret totalt 1789 sjøørreter som passerte videosystemet og en fangst på totalt 112 individer nedenfor kamera. Dette gir et totalt innsig til elva på 1901 individer. Av innsiget var 1620 sjøørreter over minstemålet på 35 cm, og totalt ble det rapportert 126 sjøørreter i sportsfiskerfangstene i hele vassdraget, noe som gir en beskatningsrate på 7,8 % for den delen av sjøørretbestanden som var over lovlig fangbar størrelse på 35 cm. Dersom alle størrelsesgrupper regnes som fangbare, ble beregnet fangstrate 6,6 %. I årene fra 2008 til 2018 har innsiget av sjøørret til vassdraget variert fra 1 095 til 2 100 individer.

Antall innvandrende oppdrettslaks til Salvassdraget har vært stabilt høyt i mange år, i gjennomsnitt 17 % i årene 2008 til 2917. I 2018 utgjorde oppdrettslaksen 12,8 % av all laks som vandret opp. Vassdraget er derfor blant de med høyest andel registrert oppdrettslaks i landet. Det gjennomføres årlig tiltak for å redusere andel rømt oppdrettslaks i gytebestandene. Dette gjøres ved bruk av kilenot, garn i innsjøen, stangfiske i utløpselva og ved harpunering. Sammen med uttak i sportsfisket, førte disse tiltakene til at 41 % av oppdrettslaksen som passerte kameraene i 2018 ble tatt ut.

Både for laks og sjøørret var det forskjeller mellom år i registrert grad av lakselusinfestasjon. Begge arter fulgte samme utvikling over år fra 2008 fram til 2013, mens det videre fram mot 2016 ble registrert stadig mer lus på sjøørreten og mindre på laksen. I 2017 var det en motsatt tendens, men ble analysert et lavt antall fisk dette året, noe som gir mer unøyaktige data. I 2018 ble det ikke registrert lus fordi forholdene var ikke gode nok til sikker bestemmelse.

Forfattere

Rita Strand / Anders Lamberg

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no