Sammendrag

Bestandene av laks og sjøørret i Jørpelandsvassdraget kan påvirkes av flere faktorer. De viktigste negative menneskeskapte påvirkningene i dette vassdraget er trolig forurensning gjennom sur nedbør, kraftutbygging, konsekvenser av industrielt lakseoppdrett og fangst av laks og sjøørret. Siden 1980-tallet er både fiskebestander og vannkjemi overvåket i varierende omfang i Jørpelandselva. Telling av voksen fisk har foregått med ulike metoder fra 1998. I de siste syv årene er overvåkingen av laks og sjøørret intensivert. Fram til og med 2015 var flere av disse undersøkelsene en del av pålegg til regulanten i vassdraget, Jørpeland Kraft. Skandinavisk naturovervåking (SNA) har bidratt med videoovervåking av oppvandrende fisk i fisketrappa i Jørpelandselva i de siste syv årene. I 2013 til 2015 ble resultatene fra overvåkingen rapportert som en del-leveranse til UNI Research, som hadde oppdrag med å overvåke vannkjemi, bunndyr og fiskeundersøkelser i tillegg til å utføre habitatrestaurering.

I 2016 overtok SNA registreringen av oppvandrende laks og sjøørret ved bruk av videoovervåking i fisketrappa i Jørpelandselva. Undersøkelsene er videreført i alle årene etter. Oppdragsgiver har vært Jørpeland Kraft AS. Kontaktperson har vært Trond Erik Børresen.

Gjennomføringen av prosjektet har vært avhengig av lokal støtte. Takk til Lars Holta og Arild Jørpeland for vel utført arbeid.

Forfattere

Anders Lamberg / Trond Kvitvær / Rita Strand

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no