Sammendrag

I fisketrappa i Hovefossen i Nausta er det registrert oppvandrende laks og sjøørret siden 1999. Data fra et videosystem i trappa i Hovefossen benyttes som grunnlag i forvaltningen av de anadrome fiskebestandene lokalt i Nausta og som referanse i nasjonal og internasjonal sammenheng. Denne rapporten omfatter resultater fra videoovervåking i Hovefossen i 2019, men data fra tidligere år er også tatt med for å vurdere utviklingen av bestandene av laks og sjøørret. I denne rapporten er det også tatt med data fra drivtellinger av gytefisk (utført av NORCE LFI) nedenfor Hovefossen de siste årene. På denne måten er det mulig å beregne et totalt innsig til Nausta. I 2018 og 2019 ble det også gjennomført drivtellinger ovenfor Hovefossen. Dette gir oss en mulighet til å sammenligne metoder.

I 2019 ble det registrert 865 villaks i fisketrappa. Antallet har variert i løpet av de 20 årene med registreringer, med lavest antall i 2007 (n=324) og høyest i 2000 (n=3697). I perioden fra 2007 til 2010 var oppvandringen av laks lavere enn i resten av årene, med færre enn 600 individer årlig, mens det i årene etterpå har variert mellom 865 og 2039 individer. Gytebestandsmålet for laks, beregnet for Nausta tilsvarer 2171 kg hunnfisk. I 2019 ble gytebiomassen av hunnfisk estimert til 1917 kg for hele elva.

I 2019 ble det ikke observert rømt oppdrettslaks som passerte Hovefossen. Det ble heller ikke registrert oppdrettslaks under drivtellingen ovenfor (pers med H. Skoglund). Det ble imidlertid rapportert inn én rømt oppdrettslaks i fangstene ovenfor (1,2 kg, 50 cm). Totalt innsig av rømt oppdrettslaks til Nausta i 2019 ble beregnet til 0,4 % der 80 % ble tatt ut i det ordinære sportsfisket.

Det ble registrert totalt 449 sjøørreter som passerte Hovefossen i 2019. Dette er det høyeste antallet i de siste 20 årene og over dobbelt så høyt som det året med nest høyest antall oppvandrende sjøørret, i 2017.

Sammenligning av tall fra drivtellinger og videoregistrering viser at over 95 % av laksen ble registrert i drivtellingen. Fordeling av størrelsesklasser av laks estimert med de to metodene viser et tilnærmet eksakt samsvar. For sjøørret ble litt lavere andel (ca. 86 %) registrert i drivtellingene sammenlignet med videoovervåkingen. Dette kan forklares blant annet med at drivtellingen ble gjennomført seinere enn den antatte gytetiden for sjøørret. Uansett så kan drivtellinger av gytefisk nedenfor Hovefossen bidra til at det totale innsig av sjøørret og laks til vassdraget kan måles.

Det er gjennomført omfattende restaurering av elvehabitat i Nausta de siste årene. Dette skal gi bedre forhold for oppvekst av særlig eldre ungfisk. Det er viktig å følge utviklingen av bestandene gjennom registrering av ungfisktettheter og antall tilbakevandrende voksen fisk i årene som kommer, for å evaluere tiltakene.

Forfattere

Anders Lamberg / Rita Strand

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no