Sammendrag
Sila

Overvåkingstverrsnittet ligger 15-30 meter fra tidevannspåvirket del av elva, og tilnærmet all fisk i bestandene fanges dermed opp av overvåkingen. Det ble analysert videoopptak fra 29.april til 24. september i 2019. I denne perioden vandret 3438 fisk opp i Silavassdraget (2179 fisk vandret opp i 2018).

I motsetning til året før var det sjøørret som dominerte oppvandringen i 2019, og det ble registrert hele 1907 oppvandrende individer. Umoden fisk mindre enn 35 cm utgjorde 40,3 % (769 fisk), mens fisk under minstemål for fangst (30 cm) utgjorde 32,8 %. 791 sjøørret var over 1 kg (41,5 %) mens 92 individer var større enn 3 kg (4,8 %).

Det ble også registrert 1369 sjørøyer som vandret opp i vassdraget i 2019 (1207 i 2018). De fleste sjørøyene (55,8 %) var i størrelseskategorien 30 – 40 cm. Fisk mindre enn 30 cm (dvs. under minstemålet for fangst) utgjorde 35,5 % og 119 fisk (9 %) var 40 cm eller større.

Til sammen vandret 160 laks opp i vassdraget og ble værende til gyting. I tillegg ble det registrert 3 laks med morfologiske karakterer som tyder på oppvekst i oppdrettsanlegg, noe som tilsier at rømt oppdrettslaks utgjorde 1,9 % av innsiget av laks til elva i 2019. Ved hjelp av størrelses-, kjønnsfordeling og fratrekk for fangst, ble det beregnet en total gytebiomasse av hunnfisk (GBM) på minst 296 kg i 2019 (224 kg i 2018). Siden gytebestandsmålet for vassdraget kun er 28 kg, tilsvarer dette en måloppnåelse på over 1000 %.

Tidligere undersøkelser av bestandene i Silavassdraget antyder årlig oppvandring av ca. 1200 sjørøyer og ca. 800 sjøørreter, noe som samsvarte med våre registreringer for 2018/19. Den store økningen av innsig av sjøørret i 2019 er overraskende. Den store økningen i gytebiomasse for laks skyldes at en langt større andel av laksen som vandret opp var mellomlaks i størrelsesorden 65 – 90 cm.

Flostrand

Overvåkingstverrsnittet ligger 100-120 meter fra tidevannspåvirket del av elva, og tilnærmet all fisk i bestandene fanges dermed opp av overvåkingen. Det ble analysert videoopptak fra 8. mai til 26. september, 2019. I denne perioden vandret 8481 fisk opp i Flostrandvassdraget.

Som i Silavasdraget var oppvandringen til Flostrandvassdraget dominert av sjøørret i 2019, mens det var en overvekt av røye i 2018. I Flostrandvassdraget skyldtes denne endringen en klar nedgang i antall sjørøyer som vandret opp. I 2019 ble det registrert 3961 oppvandrende sjørøyer, mens det ble registrert 6942 oppvandrende sjørøyer i 2018. I 2019 besto en svært liten andel av bestanden (18 %) av fisk mindre enn minstemålet for fangst (30 cm), og kun noen få sjørøyer (2,3 %) var større enn ett kilo.

I 2019 registrerte vi 4230 oppvandrende sjøørret, mens det ble registrert 3597 individer av samme art i 2018. Sjøørreter i størrelsesgruppene <35 cm, dvs. i all hovedsak umoden fisk, utgjorde ca. 27 % av bestanden, mens fisk under minstemålet for fangst (30 cm) utgjorde 17,7 %. Om lag 8 % av sjøørretene var større enn 3 kg.

Til sammen vandret 290 laks opp i vassdraget og ble værende til gyting. I tillegg ble det registrert 13 laks med morfologiske karakterer som tyder på oppvekst i oppdrettsanlegg, noe som tilsier at rømt oppdrettslaks utgjorde 4,5 % målt i innsiget av laks til elva i 2019. Ved hjelp av størrelses- og kjønnsfordeling ble det beregnet en total gytebiomasse av hunnfisk (GBM) på minst 355 kg. Siden gytebestandsmålet for vassdraget er kun 60 kg, tilsvarer dette en måloppnåelse på over 590 %.

Det ble utført overvåking i Flostrandvassdraget i 1992 og 1993, der det skal ha blitt registrert 9509 sjørøyer det ene året og 5243 det andre året. Vi er ikke kjent med tall for sjøørretoppvandring i disse to årene. Registreringene av sjørøye i 2019 legger seg dermed godt under tallene fra 1992 og 1993, samt fra registreringene i 2018.

Forfattere

Vidar Bentsen / Vemund Gjertsen / Anders Lamberg / Øyvind Kanstad-Hanssen

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no