Sammendrag

I 2017 ble det startet opp to videoovervåkingsprosjekter i henholdsvis Granvinsvassdraget og Mundheimselva i Hardanger. Målet var blant annet å registrere vandringsforløpet til laks og sjøørret, og å kartlegge bestandssituasjonen for begge artene.

I 2018 ble aktiviteten utvidet til overvåking av bestandene i ytterligere tre vassdrag. Ett av disse var Omvikelva. I 2018 startet overvåkingen i Omvikelva ved bruk av fire undervannskamera med tilhørende lyskilder, den 3. juni, og ble avsluttet den 17. november. På grunn av høy vannføring i elva, redusert bildekvalitet og lite fisk etter begynnelsen av oktober, ble det kun analysert opptak fram til og med 5. oktober.

Totalt ble det registrert oppvandring av 143 laks, hvorav 137 ble klassifisert som villaks og seks ble klassifisert som rømt oppdrettslaks. Av villaksen var 8 individer fettfinneklippet. Sammen med estimerte fangstdata fra elva nedenfor kameralokaliteten, ble det beregnet et innsig på 142 villaks og 26 oppdrettslaks (15,5 %). Etter fangst var det igjen en gytebestand på 84 laks hvorav 56 var hunnlaks med en totalvekt på ca. 252 kg. Etter fangst var trolig også nesten all oppdrettslaks tatt ut i sportsfisket. Andelen på gyteplassen var derfor trolig under 3 %, dersom tall fra gytefisktelling om høsten benyttes.

Det ble registrert oppvandring av totalt 173 sjøørreter. Et estimat av fangstene nedenfor videolokaliteten gir et innsig på totalt 183 individer. Av disse var de fleste trolig kjønnsmodne. Av disse var 14,1 % fettfinneklippet.

Graden av lakselusinfestasjon vurdert for hver enkelt fisk var lik den funnet ved bruk av samme overvåkingsmetode i det samme året i fire andre elver med utløp i Hardangerfjorden. For en del av de første sjøørretene som vandret opp i juni, var graden av lakselusinfestasjon høy på de minste individene. Det er sannsynlig at dette var fisk som hadde returnert tilbake til elva tidligere enn normalt, på grunn av lakselus (prematur tilbakevandring). I juli var det lav vannføring i elva og det ble nesten ikke registrert oppvandrende laks eller sjøørret mellom 24. juni og 31. juli. Den kjønnsmodne sjøørreten som vandret opp etter dette, hadde lave nivåer av lakselusinfestasjon men likevel høyere enn i Granvinsvassdraget, Tørvikvassdraget og Mundheim det samme året.

Forfattere

Anders Lamberg

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no