Sammendrag

Kongsmovassdraget består av to hoveddeler: Kongsmoelva og Nordfolla. Disse to møtes nær utløpet av vassdraget i indre Follafjorden. Det er registrert både laks, sjøørret og sjørøye her. For å kartlegge bestandsstatus for alle de tre artene, ble det i 2018 startet undervannsvideoovervåking i Nordfolla (ca. 2 km ovenfor samløpet med Kongsmoelva), og gytefisktelling i nedre del av Nordfolla om høsten. I Kongsmoelva var ikke mulig å gjennomføre drivtelling verken i 2018 eller 2019.

Det ble registrert utvandrende smolt allerede den første dagen videoovervåkingen var i gang den 24. mai. Totalt ble observert 105 laksesmolt og 238 sjøørretsmolt i 2019. Ingen ble definert som sjørøyesmolt. Vanntemperaturen målt i innsjøen Første Aunvatn, var 5,5 grader ved oppstart og økte til 8,3 grader i løpet av smoltutvandringsperioden, som varte fram til 13. juli.Sjøoverlevelsen hos sjøørretsmolten ble beregnet til 44,9 %, basert på antall tilbakevandrende førstegangsvandrere samme år.

Antall laks som vandret opp i 2019 var lavere enn året før (n=76 i 2018). Det ble registrert 47 netto oppvandrende laks (en nedgang på 38 % fra 2018) der 50 % hadde passert opp den 15. august, to uker senere enn i 2018 på grunn av en tørkeperiode på to uker i juli, da ingen fisker vandret. Det var størst andel mellomlaks blant laksen som ble registrert med videosystemet (65 %). Ved drivtelling i Nordfolla, nedenfor lokaliteten, ble det bare observert mellom- og storlaks (n=4). I sportsfisket ble det bare rapportert smålaks (n=17).

Det totale innsiget av laks til Nordfolla ble beregnet til 62 individer, og beskatningsraten i sportsfiske for all laks som er registrert inn til vassdraget, var 27,4 %, noe lavere enn i 2018, da beskatningsraten var 38 %. Gytebestandsmålet for Nordfolla er satt til 124 (62 – 186) kg hunnfisk. Total gytebiomasse i 2019 ble beregnet til 128 kg vill hunnlaks og GBM ble dermed oppfylt selv om innsiget var halvparten av det var i 2018.

Det ble observert totalt tre oppdrettslakser i Nordfolla. Det vil si at andelen oppdrettslaks i gytebestanden var 6,3 % i 2019, omtrent det samme som i 2018 (7,5 %).

I videoovervåkingen i Nordfolla ble det registrert 761 oppvandrende sjøørreter i 2019. Innsiget, der også fangst og gytefisktelling nedenfor kamerasystemet tas med, ble beregnet til totalt 1039 individer. Hovedoppvandringen av sjøørret foregikk i løpet av juli. I et «normalt» oppvandringsforløp for sjøørret, ankommer de største kjønnsmodne individene elva først, og de minste sist. I Nordfolla følger ikke sjøørretene denne rekkefølgen forbi kameraene, sannsynligvis fordi overvåkingslokaliteten ligger nær en gyteplass et stykke oppe i vassdraget. Passeringstidspunktet kan derfor avvike fra ankomsttidspunkt til vassdraget fra sjøen.

I 2019 var det sjøørreter med kroppslengde mellom 35 og 45 cm som utgjorde den dominerende størrelsesgruppen. Fordelingen var lik den som ble observerte i 2018, men antall individer med kroppslengde mellom 35 – 45 cm (unge kjønnsmodne) var lavere i 2019 (n=325) enn i 2018 (n=576). Denne størrelsesgruppen er den mest fangbare, og nedgangen fra 2018 til 2019 kan delvis skyldes økt uttak.

Det ble ikke observert sjørøye på videobildene i 2019. Det ble imidlertid observert en noen røyer klassifisert som innlandsrøye/stasjonær røye, som gikk opp og ned over brekket foran kameraene. Det har vært diskusjoner om hvorvidt det finnes/ har vært en sjørøyebestand i Nordfolla. Nordfolla ligger helt på sørgrensen til sjørøyas utbredelsesområde, og det er ikke usannsynlig at røye fra Nordfolla kan vandre ut og overleve og vokse i sjøen. I 2018 observerte vi ei sjørøye i Nordfolla, det har enkelte år blitt fanget sjørøye i elva. I Nordfolla kan det se ut som at det i enkelte år har vært gunstig å vandre ut, mens det i andre år har vært mest fordelaktig å holde seg i vassdraget.

I 2019 var det mulig å vurdere graden av lakselusinfestasjon på 38 villaks, og gjennomsnittlig grad av lakselus-infestasjon (målt etter en skala fra 0 til 4) var 0,45. Prevalens for all laks som ble vurdert(vurdert lusinfestasjon fra videobilder) var 26,3 %. Smålaksen hadde høyere prevalens enn mellom- og storlaks. I 2019 var det færre laks som hadde påslag av lakselus (prevalens=26,3 %) enn i 2018 (42,2 %), mens det var motsatt for sjøørreten.

Prevalens for sjøørret var 52,3 % i 2018, mens den var 75 % i 2019. Gjennomsnittlig grad av lakselus-infestasjon var 1,41. Første- gangsvandrerne var mer lakselus-påvirket enn store, kjønnsmodne individer. Smålaksen og sjøørret, større enn 65 cm, hadde lik gjennomsnittlig grad av lakselus-infestasjon.

I 2019 hadde førstegangsvandrende sjøørret i Nordfolla et kortere sjøopphold enn det som er normalt. Det kan tyde på et forhøyet smittepress av lakselus under utvandring.

Forfattere

Rita Strand / Anders Lamberg

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no