Sammendrag

Sterkt reduserte laksefangster i Homla årene 2011 til 2013 førte til fredning av fisken i elva i 2014 og 2015. I 2016 var det tillat et begrenset fiske i en kort periode, mens fredningen ble gjenopptatt fra og med 2017. I år uten fangststatistikk, er det nødvendig å innhente informasjon om gytebestanden på annen måte for å kunne følge bestandsutviklingen. Drivtelling er en slik metode.

På vegne av rettighetshaverne i Homla, bestilte Malvik kommune drivtelling av gytefisk i elva i 2015. Disse tellingene er gjentatt hvert år siden. Undersøkelsene skal bidra til å gi kunnskap om gytebestanden av laks og sjøørret. Denne rapporten oppsummerer resultater fra drivtellingen i 2019.

I oktober 2018 ble det gjort funn av et høyt antall død laks i vassdraget. Den sannsynlige årsaken er et uhell ved rotenonbehandling av fire tjern i nedbørfeltet til vassdraget noen dager tidligere, utført av Veterinærinstituttet i regi av Fylkesmannen i Trøndelag. Som et ledd i arbeidet med reetablering av laksebestanden i Homla, ble det i 2019 fanget stamfisk både før og etter drivtellingene. Tall fra denne stamfiskfangsten er tatt med i beregningene i denne rapporten.

Drivtellingene i Homla er finansiert av Malvik kommune og Fylkesmannen i Trøndelag. Kontaktperson i kommunen har vært Lars Slettom. Vi takker for tildeling av oppdraget og dessuten faglig støtte. Vi vil også benytte anledningen til å takke Malvik JFF v/ Pål Malvik for faglige innspill til rapporten.

Forfattere

Anders Lamberg

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no