Sammendrag

I 2017 ble det startet opp et videoovervåkingsprosjekt i Granvinsvassdraget der hovedmålet var å overvåke innsiget (all oppvandrende fisk) av laks og sjøørret. I 2018 og 2019 ble prosjektet videreført og utvidet til også å gjelde all utvandrende fisk.

Resultatene fra begge årene viser at innsiget av vill laks er på samme nivået som det trolig har vært de siste 25 årene. Fra 2017 til 2019 har innsiget variert fra 87 til 156 individer. Variasjonen i innsiget av laks samsvarte med tall fra drivtelling av gytefisk på elvestrekningene i vassdraget i samme periode. Andelen «fremmed» laks som kan spores i vassdraget, består av rømt oppdrettslaks og utsatt laks (fettfinneklippet) fra andre elver. I 2019 var antall registrerte rømt oppdrettslaks i innsiget, 5 individer (4,5 %). Antall fettfinneklippet laks var 12 (10,1 %). Innsiget av laks med villfiskmorfologi som ble registrert i videoovervåkingen, kan også inneholde villaks fra andre vassdrag («naturlig feilvandring»). Gjennomsnittlig andel «fremmed laks» som kan dokumenters i innsiget i Granvinselva, har variert mellom 11,2 og 14,6 fra 2017 til 2019.

Den beregnede gytebiomassen for hunnfisk av villaks i perioden 2017 til 2019 var henholdsvis 260 kg, 380 kg og 330 kg. Gytebestandsmålet for bestanden er estimert til 187 kg.

Innsiget av sjøørret til vassdraget har økt fra 2017 til 2019. I 2019 passerte det totalt 4594 individer der ca. 40 % er umodne sjøørreter som ikke skal gyte det året. Andelen større kjønnsmodne individer har økt i treårsperioden. Totalbiomasse i innsiget av sjøørret har også økt fra 3,1 tonn i 2017 til 6,7 tonn i 2019. Inndeling av innsiget i antatte smoltårsklasser basert på individenes estimerte kroppslengde, viser at det årlig vandrer inn sjøørret fra andre vassdrag til Granvinsvassdraget. Sjøoppholdstiden for de ulike smoltårsklassene er gjennomsnittlig 56 dager. De største individene vandrer imidlertid ut av vassdraget først om våren og returnerer først, tidlig på sommeren.

Laksesmolt og sjøørretsmolt vandret ut av vassdraget omtrent samtidig både i 2018 og 2019. Tidspunkt for 50 % kumulativ utvandring av smolt var 20. mai i 2019 mens det var tre til fire dager seinere i 2018. Antall smolt som vandrer ut av Granvinsvassdraget har gått ned i overvåkingsperioden. Nedgangen er størst for laksesmolt.

Graden av lakselusinfestasjon på oppvandrende sjøørreter i vassdraget har vært lav i 2017 og 2018. Spesielt har de minste størrelsesgruppene hatt lav infestasjonsgrad. I 2019 var nivået av lakselus på individer med kroppslengde over 35 cm omtrent som i de to foregående årene. De små umodne individene hadde imidlertid høyere grad av lakselusinfestasjon i 2019 enn i 2017 og 2018. Den beregnede sjøoppholdstiden for denne størrelsesgruppen var også halvert i 2019 sammenlignet med de to foregående årene. Dette tyder på «prematur» tilbakevandring, trolig indusert av lakselus.

Forfattere

Anders Lamberg

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no