Sammendrag

I 2018 ble det satt i gang en femårig videoovervåking av et åpent elvetverrsnitt 1,5 km ovenfor Norddalselvas munningen i sjøen og ca. 200 meter ovenfor tidevannspåvirket del av elva. Målet er å overvåke de årlige utvandringene av smolt og innsiget av laks og sjøørret til vassdraget. Prosjektet ble videreført i 2019 og denne rapporten oppsummerer data fra overvåkingen dette året.

I 2019 ble det registrert 2082 laksesmolt og 294 sjøørretsmolt ved hjelp av videosystemet i Norddalselva. De to artene vandret i blandede stimer, men sjøørretsmolten hadde en tendens til høyere aktivitet på natta (mellom 24 og 02), enn laksesmolten. Begge arter hadde lavere vandringsaktivitet midt på dagen.

Det ble registrert totalt 2 712 oppvandrende villaks. I tillegg til villaksen ble det registrert tre individer som ble klassifisert som rømt oppdrettslaks (0,11 % av totalinnsig av laks). Disse vandret opp i perioden 30. august til 9. september.

Fordelingen av størrelsesgrupper av laks ble vurdert til å være 2512 smålaks (93 %), 199 mellomlaks (7 %) og en storlaks i Norddalselva i 2019. Av smålaksen var 53 % hunnfisk, mens 62 % av mellomlaksen var hunnfisk.

Gytebestandsmålet (GBM) er satt til 834 kg hunnfisk, mens det det ble beregnet at det var 2253 kg hunnfisk i gytebestanden i Norddalselva i 2019. Dermed var GBM oppfylt med 270 % dette året.

Total beskatningsrate for laks var på 12,6 % i Norddalselva. Vassdraget er utsatt for kraftige svingninger i vannføring, noe som fører til at beskatningsraten vil variere mye mellom år. Fangststatistikken de siste 25 årene viser tydelig effekten av variasjon i fangsteffektivitet. Fangst som måleparameter alene for oppnåelse gytebestandsmål, kan derfor ikke benyttes i dette vassdraget.

I 2019 ble det registrert 512 sjøørreter i Norddalselva. Hoved-oppvandringen var i juni og juli. Av førstegangsvandrere hos sjøørret returnerte bare fem individer (0,9 %) tilbake til Norddalselva i 2019, mens det i 2018 returnerte 76 % av all sjøørretsmolt som vandret ut. Et lavt antall returnerende førstegangsvandrende sjøørreter kan ha flere årsaker. En høy dødelighet i sjøen kan gi redusert antall fisk tilbake, men det er også kjent at umodne sjøørreter kan gå opp i andre, nærliggende elver for overvintring. I nabovassdraget Stordalselva var det imidlertid en økning i antall og andel førstegangsvandrende sjøørreter i 2019. Det er derfor lite sannsynlig at sjøoverlevelsen for denne gruppen har vært lav, siden fisk fra de to naboelvene vandrer ut i den samme fjorden. Økningen i Stordalselva kan tyde på at førstegangsvandrende sjøørreter fra Norddalselva har vandret opp i Stordalselva for overvintring i 2019.

I 2019 var det registrert flere individer fra gruppene 30-40 cm og eldre kjønnsmodne individer enn det var i 2018. Disse størrelsesgruppene hadde et likt oppvandringsmønster. Beskatningsraten hos sjøørret ble beregnet til 3,1 %.

I perioden fra 11. juli til 10. september i 2019 ble det registrert 45 netto oppvandrende pukkellaks i Norddalselva.

Forfattere

Rita Strand / Anders Lamberg / Torgil Gjertsen

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no