Sammendrag

I mai til juli 2019 ble deler av utvandringsruta for utgytt laks, vinterstøing og smolt av laks og sjøørret i inntaksdammen i Nedre Fiskumfoss kraftverk overvåket med et undervanns videosystem. Målet med undersøkelsen var å kartlegge fiskens utvandringsforløp i forhold til vanntemperatur og vannføring. Kunnskapen skal bidra til å finne tekniske løsninger og vannføringsregime som øker overlevelsen for utvandrende laks og sjøørret samtidig som det produseres elektrisk kraft.

Våren 2019 ble det registrert totalt 60 vinterstøinger av laks som passerte kameraene i en tidagers periode fra 8. til 18. mai. I begynnelsen av denne perioden var det ikke åpne luker eller annet overløp. Fra den 10. mai ble imidlertid klappeluka åpnet gradvis mer og den 18. mai ble også segmentluka og isluka åpnet. Observasjonene tyder imidlertid på at all vinterstøing passerte over klappeluka før de andre lukene ble åpnet. Utvandring av utgytt laks foregår imidlertid også allerede like etter gyting om høsten. Det er i alle år observert utgytt laks ved inntaksrista i perioden fra oktober til desember. På denne tiden er det sjelden at lukene er åpne og denne fisken kan derfor ikke vandre ut før om våren.

Smoltutvandringen forbi Nedre Fiskumfoss i 2019 foregikk hovedsakelig i siste del av mai (ca. 22 % kumulativ utvandring) og i juni (78 % kumulativ utvandring). Det var omtrent det samme utvandringsforløpet for sjøørretsmolt som for laksesmolt. Det ble totalt registrert 164 smolt (begge arter) ved inntaksrista/isluka og i fisketrappa samlet. Det overvåkede tverrsnittet utgjør bare en liten del av det totale mulige utvandringstverrsnittet for smolt i Nedre Fiskumfoss. Det er også sannsynlig at ikke alle deler av dette totaltverrsnittet blir like mye benyttet av smolten.

I den perioden smolten passerte, var alle tre luker periodevis i drift. Det var høyest vannføring over klappeluka, mens isluka kun var åpen fra 17. til 26. mai, en periode der kun 10 % av smolten ble registrert. Kraftproduksjonen og dermed vannføringen gjennom turbinene, varierte lite i hele mai og juni og var i gjennomsnitt over 140 m³/s. Dersom vannføringen gjennom de seks ulike mulige vandringsveiene er bestemmende for hvor smolten velger å passere, så ville det ha passert mest smolt gjennom kraftverket. Overvåkingen i 2019 er imidlertid ikke egnet til å estimere denne fordelingen nøyaktig.

Forfattere

Anders Lamberg / Vemund Gjertsen

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no