Sammendrag

Videoovervåking av oppvandrende sjøørret og laks ved lokaliteten «Kalkmølla» ved Franzefoss i Sandvikselva, ca. 4,1 km oppe i vassdraget, har foregått i årene fra 2011 til 2018. I de to første årene ble metoden videreutviklet for å takle de krevende sikt- og vannføringsforholdene i elva. Det er først fra 2013 at det foreligger registreringer som har tilfredsstillende dekningsgrad for å overvåke bestandene. Oppvandringsforløpet for laks og sjøørret i Sandvikselva varierer med vannføringsforholdene de enkelte årene. Dette gjør at hoveddelen av oppvandringen kan foregå så seint som i november. Overvåkingssystemet har som regel blitt tatt opp før november. I tillegg blir fisketrappa stengt hvert år en periode fra 24. september til slutten av oktober, i forbindelse med stamfisket. Det er derfor bare enkelte år at overvåkingen får med seg tilnærmet all fisken i denne delen av vassdraget. Men i de årene dette lykkes, viser registeringene at det er et betydelig innsig av både laks og sjøørret til elva.

I årene med tilnærmet komplette registreringer viser registreringen at det er gytebestander av laks og sjøørret på henholdsvis over 800 og 3000 kjønnsmodne individer. For laks er det størrelsesklassen mellomlaks som dominerer. For sjøørret er det fisk med kroppslengde fra 40 til 60 cm som er vanligst. Den største laksen som ble registrert i perioden fra 2012 til 2018, ble estimert til å ha en total kroppslengde på 126 cm, mens den største sjøørreten var snaut 100 cm lang.

I indre Oslofjord finnes det 10 vassdrag med anadrom fisk (www.lakseregisteret.no). I tillegg finnes enda flere små elver/bekker der det også vokser opp laks og sjøørret. De 10 største vassdragene utgjør en samlet anadrom strekning på under 50 km. Av disse er Sandvikselva det største. Overvåkingen viser at totalt innsig av laks og sjøørret til vassdraget er høyere enn det som kan forventes ut fra naturlig produksjon. Forklaringen på dette ligger hovedsakelig i den omfattende kultiveringen som foregår. Gjennom en 161 års lang sammenhengende klekkeridrift lykkes det å øke innsiget av fisk til vassdraget til et nivå som er vesentlig høyere enn de en kan forvente ut fra elveareal og habitat. Kultiveringen har ikke bare betydning for Sandvikselva, men er trolig den største bidragsyteren til et attraktivt sportsfiske etter sjøørret i Oslofjorden.

Forfattere

Anders Lamberg / Rita Strand

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no