Sammendrag

I 2018 ble det satt i gang videoovervåking av et åpent tverrsnitt 1,5 km ovenfor Norddalselvas munningen i sjøen og ca. 200 meter ovenfor tidevannspåvirket del av elva. Den foreliggende rapporten oppsummerer data fra overvåkingen i 2018.

I 2018 ble det registrert totalt 1 298 oppvandrende villaks ved hjelp av videosystemet i Norddalselva. I tillegg til villaksen ble det registrert tre individer som ble klassifisert som rømt oppdrettslaks (0,23 % av totalinnsig av laks). Disse vandret opp i perioden 7. -23. august.

Fordelingen av størrelsesgrupper av laks ble vurdert til å være 1 046 smålaks (81 %) og 252 mellomlaks (19 %) i Norddalselva i 2018. Det ble ikke registrert laks som ble vurdert til å være over 7 kg (storlaks). Av smålaksen var 27 % hunnfisk, mens 76 % av mellomlaksen var hunnfisk. Den 28. juni hadde 50 % av mellomlaksen kommet opp, mens smålaksen i større grad ble forhindret av den etterfølgende tørkeperioden, og nådde ikke 50 % oppvandring før 6. august.

Gytebestandsmålet (GBM) er satt til 834 kg hunnfisk, mens det det ble beregnet at det var 1 083 kg hunnfisk i gytebestanden i Norddalselva i 2018. Dermed var GBM oppfylt med minst 130 % dette året. Siden videoovervåkingen startet seint og kan ha vært mangelfull under flom regnes tallene i denne rapporten for minimumstall.

Beskatningsraten var på 6 % totalt, men høyere for mellomlaks (12 %) enn for smålaks (5 %). Norddalselva er utsatt for kraftige svingninger i vannføring, noe som fører til at beskatningsraten vil variere mye mellom år. Fangststatistikken de siste 25 årene viser tydelig effekten av variasjon i fangsteffektivitet. Fangst som måleparameter alene for oppnåelse gytebestandsmål, kan derfor ikke benyttes i dette vassdraget.

I 2018 ble det registrert 573 sjøørreter i Norddalselva. Hoved-oppvandringen var i august, etter en periode med lav vannføring. Størrelsesgruppene < 30 cm (44 %) og 30-40 cm (42 %) utgjorde hoveddelen av bestanden, mens kjønnsmodne individer større enn 40 cm utgjorde 14 %. De store kjønnsmodne individene kom tidligere tilbake enn de umodne gruppene, og hele 70 % av de kjønnsmodne vandret opp før tørkeperioden. Mindre enn 5 % av de minste umodne, og ca. 20 % av andregangsutvandrende umodne sjøørreter kom opp før tørkeperioden.

Smolt-utvandringen i Norddalselva hadde sannsynligvis startet noen dager før kameraene ble satt i drift i 2018, siden det vandret nær 600 laksesmolt samme dag og de to påfølgende dagene. Totalt ble det registrert 2 161 laksesmolt og 331 sjøørretsmolt. Det var stigende vanntemperatur og synkende vannstand i smoltutvandringsperioden.

Forfattere

Rita Strand / Vemund Gjertsen / Anders Lamberg

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no