Sammendrag

Oppvandring av laks og sjøørret i fisketrappa i Osfossen i Gaula i Sunnfjord har blitt registrert ved hjelp av et videosystem i 14 år, fra 2005 til og med 2018. I 2018 ble det registrert 1188 villaks som passerte trappa. Dette er lavere enn i de tre siste årene. Total fangst (avlivet fisk) i Gaula var 121 laks. Av disse ble 106 tatt ut nedenfor Osfossen og videolokaliteten. Dette gir, sammen med tallene fra videosystemet, et totalt innsig på 1294 laks og en beskatningsrate på 9,4 % for hele vassdraget. Beskatningsraten var lavest for smålaks (8,5 %) og mellomlaks (9,3) og høyest for storlaks (11,7 %). Det ble beregnet at gytebestanden av laks i 2018 bestod av 3016 kg hunnlaks, noe som er over gytebestandsmålet for vassdraget (1443 kg).

Oppvandringen har hovedsakelig foregått i juli måned i årene 2005-2017, med unntak av i 2015, hvor det var en uvanlig kald vår og laksen vandret nesten en måned senere enn det som er vanlig i Gaula. I 2018 var den nest seneste oppvandringen i overvåkingsperioden, hvor hovedoppvandringen foregikk i slutten av juli til begynnelsen av august.

Gytebestanden av laks har de siste årene vært høyere enn det beregnede gytebestandsmålet for vassdraget (1 143 kg). Økt gytebestand av laks de siste årene kan ha fått en umiddelbar effekt, der økt andel flergangsgytere (som konsekvens av større gytebestander) gir et høyere antall laks i innsiget påfølgende år. På sikt vil økte gytebestander kunne føre til økt smolt-utvandring og dermed større innsig.

Hvert år blir det fanget et relativt høyt antall oppdrettslaks, nedenfor trappa. Det vandrer få oppdrettslakser gjennom trappa. Innslag av oppdrettslaks i gytebestanden var i 2018 på 0,1 %, mens den var 0,9 % i innsiget. Det er ukjent om de oppdrettslaksene som blir fanget nedenfor trappa, ville ha vandret opp om de ikke ble fanget nedenfor. Uavhengig av dette, er beskatningsraten for oppdrettslaks høyere enn for villaks.

Totalt antall sjøørret opp vassdraget var 1282 individer i 2018. Et uttak på 28 sjøørret ga en beskatningsrate på 2,1 %. Oppvandringen av sjøørret startet tidligere enn for laksen og foregikk jevnt hele sesongen.

Forfattere

Rita Strand / Anders Lamberg / Vemund Gjertsen

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no