Sammendrag

I 2018 var det planlagt drivtelling av gytefisk i Storåna og Tengselva, nedenfor Fotlandsfossen. Vannføringsforholdene og sikten i vannet i perioden i oktober og november samt dager med begynnende islegging i november og desember, gjorde at drivtelling av gytefisk ikke lot seg gjennomføre. Etter et mislykket forsøk på drivtelling 22. november, ble det besluttet å forsøke å registrere status for gytebestanden ved bruk av drone med kamera.

Det ble gjennomført overflyging og avbildning av Storåna den 5. desember og i Tengselva den 30. januar. Det var ingen tydelige gytegroper på opptakene fra Storåna. Det ble likevel funnet 12 lyse felter som trolig var groper etter laksegyting. De tre øverste gropene ble også observert ved forsøk på drivtelling 22. november. Det er ikke fastslått om elvestrekningen ikke egner seg for gytegropregistrering generelt, eller om det var spesielle vanføringsforhold i oktober og november 2018 som gjorde at det ikke ble funnet flere groper. Ifølge data fra drivtellinger i årene 2014 til 2017, var det forventet et høyere antall gytegroper i denne delen av vassdraget enn det som ble registrert på bildene fra 2018.

Det ble ikke registrert gytegroper i Tengselva i januar 2019. Dette kan skyldes at skillet mellom groper og bunnen rundt var vasket bort på det tidspunktet det var mulig å gjøre undersøkelsen.

Forfattere

Anders Lamberg / Trond Kvitvær

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no