Sammendrag

I 2017 ble det startet opp to videoovervåkingsprosjekter i henholdsvis Granvinsvassdraget og Mundheimselva i Hardanger. Målet var blant annet å registrere vandringsforløpet til laks og sjøørret og å kartlegge bestandssituasjonen for begge artene. I 2018 ble aktiviteten utvidet til overvåking av bestandene i ytterligere tre vassdrag. Ett av disse var Uskedalselva.

I 2018 startet overvåkingen i Uskedalselva ved bruk av fire undervannskamera med tilhørende lyskilder den 26. april, og ble avsluttet den 30. oktober. Det ble registrert 1013 smolt som passerte kameraene på vei mot sjøen, hovedsakelig i mai måned. En beregning av utvandringsforløpet for laksesmolten, viser at 50 % hadde passert den 14. mai, noe som er sammenfallende med utvandringsforløpet som brukes som grunnlag i modellen i «Trafikklysordningen» som regulerer veksten i oppdrettsnæringen langs kysten.

Totalt ble det registrert en oppvandring på 250 sjøørreter og 286 laks, hvorav 284 ble klassifisert som villaks og to ble klassifisert som rømt oppdrettslaks. Den voksne fisken vandret nesten utelukkende på vannførings-økninger under forhold der sikten i vannet tidvis var for dårlig til å gi full dekning i det overvåkede tverrsnittet. I perioder med lav vannføring var sikten i elva ofte over 10 meter, men under slike forhold vandret det få fisk opp.

En sammenstilling av resultater fra videosystemet med data fra drivtellinger av gytefisk gjennomført den 8. november (utført av NORCE – LFI) og fangstdata, viser at drøyt 30 % av laksen trolig hadde passert videosystemet gjennom sesongen uten å bli registrert. For sjøørret var det motsatt, der det ble registrert flest individer i videoovervåkingen. Avviket skyldes trolig at sjøørreten hadde begynt å vandre ut av elva på det tidspunktet gytefisktellingene ble gjennomført. Videoopptakene og også observasjoner fra selve drivtellingene bekrefter denne forklaringen.

Ved bruk av data fra videoovervåkingen, drivtellingen av gytefisk og fangst samlet, ble det beregnet et innsig av laks på 429 individer til Uskedalselva i 2018. Dette er det største innsiget av laks i elver med utløp i midtre og indre Hardangerfjorden dette året. For sjøørret ble det tilsvarende beregnet et innsig på ca. 370 individer, som alle var kjønnsmodne.

I både drivtellingen og videoovervåkingen ble det registrert to oppdrettslakser i sesongen 2018. Den ene av disse ble tatt ut med harpun. Andel rømt oppdrettslaks i gytebestanden ble beregnet til å være 0,3 %.

Fra videobildene av oppvandrende fisk ble det gjort en kvantifisering av lakselusinfestasjon på både laks og sjøørret. En sammenligning av graden av lakselusinfestasjon på fisk som vandret opp i Granvinsvassdraget og i Uskedalselva i 2018, viser at det var samme infestasjonsgrad på laks i begge vassdrag. For sjøørret viste tilsvarende beregninger at infestasjonen var lavere på individene i Granvinsvassdraget enn i Uskedalselva, uavhengig av kroppsstørrelse.

Forfattere

Anders Lamberg

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no