Sammendrag

Som en følge av utilsiktet inntrengning av flomvann i driftstunnelen under
utbyggingsfasen ble betydelige mengder løsmasse vasket ut i Bogelva våren 2018. Siden
elva har bestander av både laks og sjøørret varslet NVE pålegg mot Grytendal kraftverk,
begrunnet i at utvaskingen av løsmasser kan ha forårsaket skader på fiskebestandene.
Pålegget omfattet ungfiskundersøkelser, gytefisktelling og kartlegging av
substratforhold. På grunn av mye nedbør og høye vannføringer gjennom hele høsten ble
ikke ungfiskregistreringene utført, mens øvrig aktivitet ble gjennomført som planlagt.

Gytefisktellingen viste at det var mere laks i elva i 2018 enn ved forrige telling i 2016, men
tidspunktet for telling var for seint til å gi representative registreringer av sjøørret.
Kartleggingen av substratforhold, dvs. målinger av hulromskapasitet, viste at det er
middels til godt skjul for ungfisk innenfor fire undersøkte områder nedover elva. Den
viktigste dokumentasjonen for eventuelle endringer i elva som følge av
utvaskingshendelsen, ligger i bildemateriale (undervannsbilder) innhentet i forbindelse
med gytefisktellingene i 2016 og 2018. En sammenligning av bilder tatt før og etter
utvaskingshendelsen indikerer at substratsammensetningen i stor grad er uendret, men
at tilførte masser har medført bunnheving. Dette er mest uttalt i øvre halvdel av elva.
Disse endringene kan ha bidratt til endringer i omfang av tørrfallsområder langs elva, og
til endringer i vannhastigheter. Begge deler kan ha betydning for fiskeproduksjonen i
elva, men det foreligger ikke eldre undersøkelser som sammenligningsgrunnlag. Det
anbefales at enten ungfisk- eller gytefiskbestandene i elva overvåkes i ett eller flere år
fremover.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Anders Lamberg / Rita Strand

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no