Sammendrag

Det er gjennomført drivtelling av laks og sjøørret i Homla i Malvik kommune i årene 2014 til og med 2018. Målet med undersøkelsene har vært å overvåke bestandsutviklingen for laks og sjøørret i en periode der elva ikke har vært åpnet for fiske og det følgelig ikke foreligger fangststatistikk. Selv om man har fangststatistikk fra en elv, er det fremdeles vanskelig å benytte denne statistikken til å vurdere bestandsutvikling fordi beskatningsraten er ukjent uten at innsiget overvåkes med drivtelling og fangststatistikk i kombinasjon eller med videosystemer.

I 2018 ble det gjennomført drivtelling i Homla både 20. oktober og 2. november. Det ble det observert et høyt antall døde fisker i vassdraget den 16. oktober. I ettertid er det også kommet inn opplysninger om at det ble funnet død fisk allerede 6. oktober. Innsamlingen av den døde fisken, i alt 100 voksne laks, gjorde det mulig å måle lengde og vekt og å analysere skjellprøver fra 80 laks. Dette utgjør en stor del av bestanden i 2018. I den foreliggende rapporten benyttes denne informasjonen for å få et bedre bilde av bestandsutviklingen i tiden fram til oktober 2018.

Gytefisktellingene har vist en økning i innsiget av laks til Homla siden 2014. I 2018 ble det kun registrert sju levende laks, men også 100 døde. I dette materialet var det relativt få smålaks. Det antas at mange av smålaksene har enten rømt ut av elva eller har drevet ut som død fisk. Av de totalt 107 registrerte fiskene i 2018, var 31,8 %, 57,0 % og 11,2 % henholdsvis små-, mellom- og storlaks. Av de 80 det ble analysert skjellprøve fra, var 19 % flergangsgytere. Et av individene ble klassifisert til å være rømt oppdrettslaks. Basert på prognoser fra gytefisktellingene i de fire foregående årene, er det antatt at innsiget av laks til Homla i 2018 var det største målt de siste fem årene, med et estimat på over 260 laks. Et høyt antall stor hunnfisk viser også at gytebiomassen målt i kg hunnfisk trolig ville ha vært den største i den siste femårsperioden. Utviklingen er som forventet, siden elva i praksis har vært fredet for laksefiske i disse fem årene.

Den omfattende dødeligheten og mangel på gytefisk i 2018, fører til at smoltårsklassene i 2021 og 2022 vil bli små. En del av bestanden av Homlalaks oppholder seg i sjøen vinteren 2018/2019 og trolig også i vinteren 2020. Disse vil returnere til elva og utgjøre gytebestanden i de tre neste årene. Den høye dødeligheten i gytebestanden av laks i 2018 vil føre til at det vil mangle en del flergangsgytere i disse årene. I tillegg døde også en stor del av ungfisken i oktober 2018. Dette vil ytterligere redusere størrelsen på smoltårsklassene i 2019, 2020 og 2021.

Under arbeidet med innsamling av død og døende fisk i perioden 16. til 20. oktober, lyktes det å samle inn rogn og melke. Den befruktede rognen ble lagt i klekkeri. Utsetting av denne fisken i 2019, vil kunne redusere effekten av den svært lave gytebestanden i 2018. Det er imidlertid usikkert hvor mye av dette materialet som vil overleve fram til utsetting sommeren 2019. Usikkerhet knyttet til hvor mange ungfisk som har overlevd 2018 og hvor mange laks som returnerer fra sjøen i 2019, fører til at bestanden bør være fredet minst fram til og med 2023. De usikre faktorene kan delvis elimineres ved å videoovervåke vassdraget fra og med våren 2019.

Forfattere

Anders Lamberg / Vemund Gjertsen

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no