Sammendrag

I september 2019 rapporterte Mowi AS om rømming fra lokaliteten Tennøya utenfor Frøya i Trøndelag. Rømmingen skyldtes i flere nøter, og om lag 13.500 oppdrettslaks med en snittvekt på 1,6 kg rømte. Mowi AS mottok i april 2020 et pålegg fra Fiskeridirektoratet som omfattet overvåking og eventuelle utfiskingstiltak i syv elver som følge av rømmingen.

Overvåkingen ble organisert gjennom ukentlige rapporteringer fra sportsfiske i de seks elvene som var åpnet for sportsfiske, samt registreringer gjennom videoovervåking (Steinsdalselva, og Stordalselva) og om mulig drivtelling i alle elvene.

Overvåkingen avdekket at det vandret et relativt lavt antall oppdrettslaks i de undersøkte elvene. Det var primært i Steinsdalselva det ble registrert og fanget mye oppdrettslaks, men elva har i en årrekke hatt høy oppvandring av rømt oppdrettslaks, uavhengig av eventuelle kjent rømmingshendelser i nærområdet. Samlet sett dominerte fisk i den størrelseskategorien som kunne inneholde rømt fisk fra Tennøya-lokaliteten det tilgjengelige skjellmaterialet.

Det synes dermed rimelig å anta at rømmingen fra lokaliteten Tennøya neppe medførte en stor oppvandring av rømt oppdrettslaks i de undersøkte elvene høsten 2020, men det kan samtidig ikke utelukkes at en høy andel av den oppdrettslaksen som ble registrert i de ulike elvene stammet fra denne rømmingshendelsen.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Vidar Bentsen / Vemund Gjertsen / Ole Kristian Berggård / Emil Jamtfall

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no