Sammendrag

I april 2020 rapporterte Bjørøya AS om rømming fra lokaliteten Kvalrosskjæret på Flatanger i Trøndelag. Rømmingen skyldtes flenger i en not, og om lag 8.900 oppdrettslaks med en snittvekt på 5,5 kg rømte. Bjørøya AS mottok et pålegg fra Fiskeridirektoratet som omfattet overvåking og eventuelle utfiskingstiltak i ni elver som følge av rømmingen.

Overvåkingen ble organisert gjennom ukentlige rapporteringer fra sportsfiske i elvene Bogna, Aursunda, Oksdøla, Årgårdsvassdraget og Namsenvassdraget, samt registreringer gjennom videoovervåking (Steinsdalselva, Moelva/Salsvassdraget, Namsenvassdraget og Nordfolda), drivtelling (Bogna, Aursunda, Oksdøla, Kongsmoelva og Nordfolda) og fiske med kilenøter (i Namsenfjorden og i Salsvatnet).

Overvåkingen avdekket at det vandret et relativt lavt antall oppdrettslaks med mulig opprinnelse fra rømmingen hos Bjørøya AS opp i de undersøkte elvene. Det var primært i Steinsdalselva og Salsvassdraget det ble registrert og fanget mye oppdrettslaks, men begge har i en årrekke hatt høy oppvandring av rømt oppdrettslaks, uavhengig av eventuelle kjent rømmingshendelser i nærområdet.

Det synes dermed rimelig å anta at rømmingen fra lokaliteten Kvalroskjæret neppe medførte en stor oppvandring av rømt oppdrettslaks i de undersøkte elvene høsten 2020.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Vidar Bentsen / Vemund Gjertsen / Ole Kristian Berggård / Emil Jamtfall

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no