Sammendrag

Oppvandringen av fisk i trappa i Målselvfossen har blitt registrert ved hjelp av videoovervåkning siden 2000. Den samlede oppvandringen i 2020 var 6.591 fisk, hvorav laks utgjorde 5.783 individer, sjørøye 21 og sjøørret 762. I tillegg ble det registrert en pukkellaks. Oppvandringen av laks i 2020 var den nest høyeste registreringen i årene med overvåking i i fisketrappa. Det var smålaks som dominerte i 2020, noe som også ble gjenspeilet i fangstene. Beskatningen var lik for alle størrelsesklasser av laks, og utgjorde fra 32,2 til 34,6 %.

Beregnet gytebiomasse ovenfor Målselvfossen var 9.571 kg i 2020. Basert på laks oppstrøms fossen var måloppnåelsen, med utgangspunkt i gytebestandsmålet for hele vassdraget, 178 %. I tillegg kommer bidraget fra laks som gyter nedstrøms fossen.

Oppvandringen av sjørøye og sjøørret sank noe sammenlignet med de siste fire-fem årene, og fangstene av sjøørret (i hele vassdraget) fortsatte å avta sammenlignet med de høye fangstene i årene 2012-2017. Utviklingen i fangstene av sjøørret er ønskelig, så fremt nedgangen skyldes et redusert fiskepress.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Emil Jamtfall / Vidar Bentsen / Vemund Gjertsen