Sammendrag

I 2020 ble det etablert et videoovervåkingsanlegg i utløpselva, Ervikelva, fra Dalsbøvassdraget på Stadlandet. Målet med prosjektet var å registrere all ut- og oppvandrende laks og sjøørret. Ervikelva munner ut rett i havet, uten et fjordsystem som fisken fra vassdraget må vandre gjennom på vei til beitevandring i sjøen. Dersom laksesmolten her vandrer direkte ut i havet, vil den ikke passere oppdrettsanlegg for laks på veien ut til næringsområdene.

I 2020 ble det registrert et innsig på 537 laks og snaut 100 sjøørreter til Ervikelva. I tillegg ble det registrert 7283 smolt som vandret ut av vassdraget, hovedsakelig i mai. Av disse var 81 % laksesmolt.

Smolten vandret ut i perioden fra 20. april til 3. juni der hoved-utvandringen var fra 16. til 24. mai for laksesmolt og fra 30. april til 18. mai for sjøørretsmolt. Utvandringen av smolt var påvirket av endringer i vanntemperatur.

Fangstene av laks i Dalsbøvassdraget har økt i årene fra 1993 til 2020, med stabilt høyere fangster etter 2010. I denne perioden er det ikke kjent om beskatningsraten har endret seg. I 2020 ble den beregnet til 31,7 % for all laks samlet. Gytebestandsmålet (GBM) beregnet fra fangst, har vært nådd siden 2004. I 2020 ble GBM nådd med over 300 % målt i kg hunnlaks i gytebestanden.

Oppvandringsforløpet for laks i vassdraget er trolig påvirket av vandringsmulighetene de første 100 meterne av Ervikelva. Denne strekningen blir utbedret hvert år ved bruk av gravemaskin. Dette skjer oftest i begynnelsen av juni, så laks som skal vandre opp før dette, kan hindres om vannføringen er lav.

Andel rømt oppdrettslaks i innsiget var 1,3 % i 2020. Det er ikke kjent om noen av oppdrettslaksene ble tatt ut i sportsfisket.

Sikten i vannet i Ervikelva og kameraplassering i 2020 førte til en bildekvalitet i videoovervåkingen som ikke var tilstrekkelig, for å vurdere graden av lakselusinfestasjon og nøyaktig innsig av sjøørret dette året. Innsig av sjøørret var trolig på rundt 100 individer. Rapportert fangst var 20 individer.

Forfattere

Anders Lamberg / Trond Kvitvær / Rita Strand