Sammendrag

I starten av juli 2019, rømte vel 49.000 oppdrettslaks fra en merd i lokaliteten Oksbåsen i Tosen. Oppdrettslokaliteten tilhører Sinkaberg Hansen AS. Den rømte fisken hadde en snittvekt på 2,6 kg. Det ble iverksatt pliktig gjenfangstfiske umiddelbart etter at rømmingshendelsen ble oppdaget, og fangstene var høye. Samtidig ble det også fanget mange oppdrettslaks av sportsfiskere i munningen på Urvollelva, som ligger lengre ut i fjorden. Fiskeridirektoratet besluttet få dager etter rømmingshendelsen å pålegge utvidet gjenfangstplikt og overvåking i elvene som har utløp i Tosen og Bindalsfjorden.

Den pålagte elveovervåkingen startet 20 juli, og frem slutten av oktober ble det gjennomført inntil åtte kontroller i de ulike elvene. Den rømte oppdrettslaksen hadde lav gjennemsnittsvekt (2,6 kg), og andel kjønnsmodne individer var følgelig lav. Overvåkingen i vassdragene reflekterte trolig dette, for det var relativt få oppdrettslaks som søkte opp i selve elvene. Det ble imidlertid observert mange rømt oppdrettslaks i elvemunningene og i sjøen utenfor gjennom hele sommeren og høsten. Med unntak for Storelva i Tosbotnet var beregnet innslag av rømt oppdrettslaks i elvene lavt (<3,7 %), og etter uttak (harpunering) var det kun i Åelva at det fortsatt sto noen få oppdrettslaks igjen i elva under gytetiden for villaks. De fleste av disse oppdrettslaksene i Åelva var imidlertid for store til å stamme fra Oksbåsen-rømmingen.

Gjenfangstfiske i sjøen ble gjennomført med innleide garnfiskere og gjennom en dusørordning for fisk fanget av fritidsfiskere. Det ble totalt gjenfanget 12.691 oppdrettslakser, dvs. at en av fire rømte fisker ble gjenfanget.

På tross av den relativt store rømningshendelsen, var andel rømt oppdrettslaks på gyteplassene i elvene i Bindal høsten 2019 lavere enn på lenge, noe som trolig er et resultat av den omfattende overvåkingen og uttaksaktiviteten med harpun i elvene dette året.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Vemund Gjertsen / Vidar Bentsen / Sondre Bjørnbet / Anders Lamberg