Sammendrag

Høsten 2020 ble forekomsten av laks, sjøørret og sjørøye registrert ved drivtelling i henhold til Norsk standard (NS9456:2015) i 29 elver/vassdrag i Nordland.

Gytebestandsmålet for laks (GBM) ble dokumentert oppnådd i 17 elver (65 %) der GBM er fastsatt. Ytterligere to elver hadde en beregnet gytebiomasse som lå innenfor minimum gytebestandsmål, dvs. at måloppnåelsen var høyere enn 75 %. Det ble registrert laks i to elver der det ikke er utarbeidet et gytebestandsmål. I Mørsvikelva har det hvert av de siste fire årene blitt registrert en gytebiomasse på nær 50 kg, og elva har trolig en liten, men stabil laksebestand. Setså ble undersøkt for første gang i 2018, og da ble det registrert 35 laks, mens det ble registrert 19 laks i 2019. I 2020 ble kun 10 laks observert, og mens lav vannføring ble antatt å påvirke registreringen i 2019 var sikt en utfordring i halve elva i 2020. I Saltdalselva og Røssåga var måloppnåelsen uvanlig lav, noe som må vurderes i lys av at viktige elvestrekninger i begge elvene ikke ble undersøkt i 2020.

Registreringene av rømt oppdrettslaks viste at gjennomsnittet for alle elvene var 2,4 % målt i totalbestanden av villaks i hver elv. Gjennomsnittlig (vektet) innslag var 5,3 %, og medianverdien var 0,5 %. Et høyt vektet gjennomsnitt skyldes i 2020 primært at innslaget av rømt oppdrettslaks var svært høyt i to elver. I 12 av 28 elver (43 %) ble det ikke observert rømt oppdrettslaks. Andel elver uten rømt oppdrettslaks var likt i 2020 og 2019, men høyere enn i 2017 og 2018. Gjennom oppdrag fra Fiskeridirektoratet og OURO-ordningen ble det planlagt uttak av oppdrettslaks i alle elvene, mens på grunn av mye nedbør og en kort sesong for registreringer og uttak ble omfanget lavere enn planlagt. Gjennomsnittlig vektet innslaget av rømt oppdrettslaks ble redusert fra 5,3 til 1,4 % etter uttak av oppdrettslaks.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Vemund Gjertsen / Vidar Bentsen / Emil Jamtfall