Sammendrag

Høsten 2019 ble forekomsten av laks, sjøørret og sjørøye registrert ved drivtelling i henhold til Norsk standard (NS9456:2015) i 30 elver/vassdrag i Nordland. En nedbørsfattig høst med lave til svært lave vannføringer i flere elver hadde trolig betydning for den registrerte forekomsten av laks og sjøørret.

Gytebestandsmålet for laks (GBM) ble dokumentert oppnådd i 12 elver (43 %) der GBM er fastsatt. Ytterligere fire elver hadde en beregnet gytebiomasse som lå innenfor minimum gytebestandsmål, dvs. at måloppnåelsen var høyere enn 75 %. Det ble registrert laks i to elver der det ikke er utarbeidet et gytebestandsmål. I Mørsvikelva har det hvert av de siste tre årene blitt registrert en gytebiomasse på nær 50 kg, og elva har trolig en liten, men stabil laksebestand. Setså ble undersøkt for første gang i 2018, og da ble det registrert 35 laks. I 2019 ble det registrert 19 laks i elva, men lav vannføring kan ha påvirket forekomsten av laks i elva.

Registreringene av rømt oppdrettslaks viste at gjennomsnittet for alle elvene var 1,6 % målt i totalbestanden av villaks i hver elv. Gjennomsnittlig (vektet) innslag var 3,4 %, og medianverdien var 0,5 %. I 14 av 30 elver (46,7 %) ble det ikke observert rømt oppdrettslaks. Andel elver uten rømt oppdrettslaks var høyere enn i de to foregående årene, men samtidig var det prosentvise innslaget av oppdrettslaks høyere enn tidligere. Dette skyldtes primært at noen få elver, med små laksebestander, hadde svært høye beregnede innslag. Gjennom oppdrag fra Fiskeridirektoratet, OURO-ordningen og Sinkaberg Hansen AS ble det planlagt uttak av oppdrettslaks i alle elvene. Gjennomsnittlig innslaget av rømt oppdrettslaks ble redusert fra 3,4 til 1,3 % etter slikt uttak av oppdrettslaks.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Anders Lamberg / Vemund Gjertsen / Vidar Bentsen