Sammendrag

Høsten 2018 ble forekomsten av laks, sjøørret og sjørøye registrert ved drivtelling i henhold til Norsk standard (NS9456:2015) i 24 elver/vassdrag i Nordland. Nedbørsmengdene i perioden fra midten av september til slutten av oktober medførte store utfordringer. Gjennomgående høye vannføringer og lav sikt i vannet gjorde drivtellingene vanskelig eller umulig i mange elver, og medførte at ressurser til selve drivtellingene ble prioritert foran uttaks av oppdrettslaks.

Gytebestandsmålet for laks (GBM) ble dokumentert oppnådd i 10 elver (42 %) der GBM er fastsatt. Ytterligere tre elver hadde en beregnet gytebiomasse som lå innenfor minimum gytebestandsmål, dvs. at måloppnåelsen var høyere enn 75 %. I fem elver var måloppnåelsen nær 75 %. I to av elvene, Kobbelvvassdraget og Saltdalselva, ble bare deler av lakseførende områder kartlagt, og det er her ikke grunnlag for å vurdere måloppnåelse. I fem elver var måloppnåelsen svært god, og varierte fra 199 % til 750 %. Beskatningen var lav i alle disse vassdragene, og i tre av dem ble det ikke fanget laks i 2018. Det ble registrert laks i to elver der det ikke er utarbeidet et gytebestandsmål. I Mørsvikelva har det hvert av de siste tre årene blitt registrert en gytebiomasse på nær 50 kg, og elva har trolig en liten men, stabil laksebestand. Setså ble undersøkt for første gang i 2018, og her ble det registrert 35 laks. Imidlertid var sikten i nedre del av elva lav, og her hadde ikke drivtelleren kontroll over hele elvetverrsnittet. Antall observerte laks er derfor et minimumstall.

Registreringene av rømt oppdrettslaks viste at gjennomsnittet i elvene var 1,2 % målt i totalbestanden av villaks i hver elv. Gjennomsnittlig innslag var 1,8 %, og medianverdien var 0,7 %. En «worst case» simulering, der eventuell usikkerhet både til generell observasjon av fisk og til gjenkjenning av oppdrettslaks er tatt høyde for, ga et gjennomsnittlig innslag på 2,1 %. En alternativ beregning av innslaget av rømt oppdrettslaks i gytebestandene, basert på biomasse i stedet for på antall fisk, viste at gjennomsnittlig innslag var 2,3 %. I 9 av 24 elver (37,5 %) ble det ikke observert rømt oppdrettslaks. Innslaget av oppdrettslaks i elvene var lavere i 2018 enn i 2017. Gjennom oppdrag fra Fiskeridirektoratet og OURO-ordningen ble det planlagt uttak av oppdrettslaks i alle elvene. Høy vannføring og dårlig sikt i vannet medførte at innsatsen i hver elv enten ble redusert eller avlyst, noe som påvirket den totale effektiviteten i uttaksarbeidet. Vi observerte til sammen 40 oppdrettslaks i elvene, og avlivet halvparten av disse. Gjennomsnittlig innslaget av rømt oppdrettslaks ble redusert fra 1,8 til 1,1 % etter uttak av oppdrettslaks.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Anders Lamberg / Vemund Gjertsen / Vidar Bentsen