Sammendrag

I 2014 og 2015 ble det gjennomført ungfiskregistreringer på til sammen 12 lokaliteter i Laukhelle-Lakselvavassdraget. Undersøkte lokaliteter ble valgt ut på bakgrunn av en bonitering av elvestrekningene som ble utført i 2013 og for å kunne sammenlignes med lokaliteter som ble undersøkt i tidligere undersøkelser (i 1990 og 2004).

Fangstene og de beregnede tettheten tilsa at fisketettheten var relativt lav, men samtidig sammenlignbar med registreringene fra 1990. De registrerte fisketetthetene i 2004 var imidlertid langt høyere enn våre beregnede tettheter av ungfisk.

Vi fant et godt samsvar mellom målte ungfisktettheter og de områdevise klassifiseringene av bunnsubstrat fra boniteringen i 2013. I den samme boniteringen ble mengden av skjul målt, men vi fant ikke noen god sammenheng mellom disse målingene og våre ungfiskregistreringer når disse lå et stykke fra hverandre. For at skjulmålinger skal være et redskap for å beskrive elvene må det utføres langt flere målinger enn de som ble utført i forbindelse med boniteringen i 2013.

Antall lokaliteter som lå til grunn for undersøkelsene i 2014/2015 vurderes som for lavt til å kunne beskrive bestandene av ungfisk på elvestrekningene i vassdraget. For å overvåke utvikling i ungfiskbestandene bør det trolig fiskes på minimum 20 lokaliteter, der boniteringen fra 2013 legges til grunn for en representativ fordeling av lokalitetene.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no