Sammendrag

I 2015 ble det gjennomført ungfiskregistreringer på 10 lokaliteter i elvene i Farstadvassdraget, og gjennomsnittlig estimert ungfisktettheten lå mellom 70-75 fisk (>0+) i de tre elvene. Ungfisktetthetene må dermed beskrives som gode, og vassdraget betraktes som produktivt.

Sammenlignet med ungfiskregistreringer i 1993 var det klart mer ungfisk i elvene i 2015, mens sammenligningen mot registreringene fra 2000 viste at tetthetene var på samme eller et svakt høyere nivå. Relativt like ungfisktettheter i 2000 og 2015 samsvarer dårlig med registreringene av gytefisk i årene før/etter ungfiskregistreringene. I 2000 ble oppvandringen av laks estimert til 800-1200 fisk, mens det ble registrert kun 74 og 10 laks i hhv. 2013 og 2014.

Ut fra de foreliggende undersøkelsene mener vi at det ikke er grunnlag for å forklare utviklingen i laksebestanden ut fra en enkelt faktor, utover å frikjenne produksjonen innad i vassdraget. Mulig overbeskatning og generell tilbakegang i laksebestander grunnet lav sjøoverlevelse (2000-tallet), mulig negativ påvirkning fra lakselus og misvisende overvåkingstall fra fiskefellene kan hver for seg eller sammen ha bidratt til den negative utviklingen. Vi anbefaler at både oppvandringen av voksen fisk og ungfiskebestandene fortsatt overvåkes, og at ny overvåking av oppvandring gjennomføres i 2017 eller 2018 og at ungfisktetthetene undersøkes to år etter slik overvåking.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen