Sammendrag

Lakseparasitten Gyrodactylus salaris ble påvist i Ranaelva allerede i 1975, og først i 2003 og 2004 ble elvene i Rana-regionen brakklagt gjennom rotenonbehandlinger for å utrydde lakseparasitten. En aktiv reetablering av laksebestanden i Ranaelva ble startet i 2005, og overvåking av både ungfisk og voksen fisk viste de neste åtte-ni årene at laksebestanden ble godt reetablert i elva. Dessverre ble lakseparasitten påvist på laksunger i elva på nytt i 2014, og elva ble derfor behandlet med rotenon nok en gang høsten 2014 og høsten 2015. I 2016 startet dermed reetableringsarbeidet for laksebestanden opp på nytt igjen.

Statkraft Energi AS er gjennom nye pålegg fra Miljødirektoratet pålagt å overvåke fiskebestandene i Ranaelva i perioden 2016-2020. I denne rapporten oppsummeres vi resultater fra overvåkingen av ungfisk og voksen fisk av laks og ørret som ble gjennomført i 2016.

Våren 2016 ble det plantet 107.000 rogn, samt satt ut ca. 77.000 startforingsklar plommesekkyngel. I tillegg ble det satt ut vel 7.000 smolt og nær 6.000 parr. Som en følge av rotenonbehandlingene i 2014 og 2015 har ikke Ranaelva hatt noen naturlig produksjon av fisk disse to årene, og i utgangspunktet skulle all ungfisk i elva i 2016 stamme fra utsatt fiskemateriale fra genbank-anlegget på Bjerka.

Ungfiskregistreringene viste, med unntak for to individer, at det kun var laksunger med alder 0+ (årsyngel) og 1+ i elva høsten 2016, noe som er i godt samsvar med at elva har blitt behandlet med rotenon og med utsatt fiskemateriale fra genbanken. De eldre laksungene stammer trolig fra rognplanting oppstrøms Reinforsen. Både tetthetene av årsyngel og av 1+ var sammenlignbare med tettheter beregnet for årene før siste rotenonbehandling. Imidlertid viste ungfiskregistreringene at den utsatte ungfisken hadde forflyttet seg lite fra utsettingsområdet, og dermed var den beregnede tettheten neppe representativ for hele elva. Det ble ikke satt ut ørretyngel i elva i 2016, og en svært lav tetthet av ørretunger var derfor som forventet. Det ble fanget ungfisk av ørret som var opp til fire år gammel, og sannsynligvis har ørretene blitt rekruttert fra sideelver i løpet av sommeren.

Det ble registrert 354 villaks i elva i forbindelse med drivtellingen. Mellom- og storlaks utgjorde 79 %, og beregnet gytebiomasse i disse to størrelsesgruppene var 913 kg. Smålaksen som var i elva høsten 2016 kunne ikke være fisk med tilhørighet til elva (stedegen fisk) siden elva ikke hadde noen smoltproduksjon i 2015. Andel hunnfisk og gytebiomasse (12-13 kg) for smålaks var imidlertid lav, og bidro derfor til lav innblanding av ikke-stedegen i gytebestanden. Gytebiomassen av stedegen laks (2- og 3-sjøvinter) tilsvarte 75 % av gytebestandsmålet for Ranaelva.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Anders Lamberg