Sammendrag

Sommeren 2016 rømte 5.764 oppdrettslaks fra ett av Salmar Nord’s matfiskanlegg ved Senja i Troms. Gjennom det pliktige gjenfangstfisket i sjøen rundt rømmingslokaliteten fanget selskapet selv 397 rømlinger. Etter indikasjon på at den rømte fisken søkte mot elvene tidlig i september, påla Fiskeridirektoratet Salmar-Nord å iverksette overvåking i til sammen 13 elver, og gjennomføre uttak av eventuell rømt oppdrettslaks som kunne stamme fra deres rømming.

I åtte av elvene ble all registrering utført ved drivtelling, mens en kombinasjon av drivtelling og resultater fra videoovervåking i fisketrapper ble benyttet i tre vassdrag (Målselva, Ånderelva og Skøelva). I Lakselva-Laukhelle ble det kun benyttet resultater fra videoovervåking for å vurdere innslag av rømt oppdrettslaks.

Det ble registrert rømt oppdrettslaks i 9 av de 13 undersøkte elvene/vassdragene. I disse elvene varierte det beregnede innslaget av rømt oppdrettslaks fra 0,5-8,8 %. Det høyeste innslaget ble registrert i de sørligste elvene, dvs. Spansdalselva, Salangselva, Løksebotnvassdraget og Brøstadelva. Det ble observert totalt 69 oppdrettslaks ved drivtelling i elvene, og 49 (71 %) av disse ble tatt ut av elva gjennom tiltak iverksatt av Salmar Nord. Dette uttaket resulterte i at innslaget ble redusert under tiltaksgrensen på 4 % (jfr. «Forskrift om fellesansvar for utfisking mv. av rømt oppdrettsfisk) i alle elvene. Av totalt 49 avlivede oppdrettslaks ble 5-11 gjennom størrelse, kroppsdrakt og modningsgrad vurdert å kunne stamme rømmingen fra Kvitfloget.

Kombinasjonen av gjenfangstfiske i sjøen og tiltak i elvene resulterte i at 400-410 av oppdrettslaksene som rømte fra Kvitfloget ble gjenfanget. Dette tilsvarte 6,9-7,1 % av antall fisk som rømte. Tiltakene i elvene medførte imidlertid til at nær 40 oppdrettslaks fra ukjente rømminger (drypp-rømminger?) ble tatt ut av elvene.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Anders Lamberg / Rune Muladal