Sammendrag

I begynnelsen av september 2016 rømte 8.754 oppdrettslaks fra ett av Nova Sea’s matfiskanlegg ytterst i Vefsnfjorden. Selskapet ble i etterkant av rømmingen pålagt av Fiskeridirektoratet å drive overvåking og uttak i elvene i regionen rundt rømmingslokaliteten, og ble også pålagt en utvidet gjenfangstplikt i sjøen.

Gjenfangstfiske i sjøen, både Nova Sea’s eget fiske rundt rømmingslokaliteten og øvrig garnfiske (fritidsfiskere) i områdene fra Visten/Vevelstad til Ranfjorden og Sjona, resulterte i en samlet fangst på 2.396 oppdrettslaks. Med unntak for fangstene i Ranfjorden og Sjona samsvarte gjennomsnittsvektene av fangstene godt med gjennomsnittsvekten som Nova Sea oppga for den rømte oppdrettslaksen. En stor del av fangstene til fritidsfiskerne (38 %) ble tatt i fjordområdet rett innenfor rømmingslokaliteten, mens til sammen 32 % ble tatt i Leirfjorden og indre del av Vefsnfjorden.

Overvåkingen av elvene (12 elver) ble utført ved drivtelling. Det ble ikke påvist rømt oppdrettslaks i tre av elvene, mens to av de minste elvene nevnt i pålegget fra Fiskeridirektoratet ikke lot seg undersøke på grunn av tidlig islegging. I de øvrige elvene varierte det observerte innslaget av rømt oppdrettslaks fra 1,1 til 25 %. I Vefsna kunne ikke innslaget vurderes nedstrøms Forsjordforsen.

I 8 av de 12 elvene ble all observert oppdrettslaks avlivet ved harpunering, mens det etter harpunjakt sto igjen hhv. to og tre oppdrettslaks i Ranelva og Lakselvvassdraget. I Fusta og Vefsna har vi ikke sikre beregninger for innslaget av rømt oppdrettslaks under gytetiden for villaks. I disse to elvene ble det imidlertid gjennomført et omfattende målrettet fiske etter oppdrettslaks med stang. Til sammen ble det avlivet 384 oppdrettslaks gjennom dette fisket. Til tross for dette uttaket er det sannsynlig at innslaget av oppdrettslaks var høyere enn tiltaksgrensene (4% / 10 %) i Fusta. I Vefsna er det sannsynlig at en vesentlig del av gytebestanden av villaks oppholdt seg ovenfor Forsjordforsen, og her var innslaget av rømt oppdrettslaks lavt (0,5 %). Det var derfor trolig ikke stor fare for omfattende innblanding av oppdrettslaks i gytebestanden av villaks i Vefsna høsten 2016.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Espen Holthe / Anders Lamberg / Thomas Bjørnå