Sammendrag

Oppvandringen av fisk i trappa i Målselvfossen har blitt registrert ved hjelp av videoovervåkning siden 2000. Den samlede oppvandringen i 2016 var 6.092 fisk, hvorav laks utgjorde 4.675 individ, sjørøye 90 og sjøørret 1.275. Nær 80 % av all laks vandret opp trappa innen juli. Det var kun en svak overvekt av smålaks i 2016, og mellom- og storlaks utgjorde hver 29 % av totaloppvandringen. Oppvandringen av sjøørret var i 2016 konsentrert til juli, og kun 20 % av sjøørret gikk opp trappa etter 1. august.

Den totale beskatningsraten ovenfor fossen var 32 % (smålaks: 34 %, mellomlaks:36 og storlaks: 25 %). Beregnet gytebiomasse ovenfor Målselvfossen var 9.319 kg i 2016. Basert kun på fisken oppstrøms fossen var måloppnåelsen, med utgangspunkt i gytebestandsmålet for hele vassdraget, hele 174 %. Eventuell gytefisk nedstrøms fossen er da ikke tatt med i beregningen.

Oppvandringen av sjørøye var i 2016 på om lag samme nivå som året før, mens oppvandringen av sjøørret økte svakt i forhold til de to siste årene. Økte registreringer av både sjøørret og sjørøye har trolig sammenheng med at et nytt og bedre overvåkningssystem ble tatt i bruk midtveis i sesongen 2014.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Vemund Gjertsen / Anders Lamberg