Sammendrag

Oppvandringen av fisk i trappa i Målselvfossen har blitt registrert ved hjelp av videoovervåkning siden 2000. Den samla oppvandringen i 2015 var 5.495 fisk, hvorav laks utgjorde 4.197 individ, sjørøye 116 og sjøørret 1.166. Om lag halvparten av all laks vandret opp trappa i juli. Oppvandringen var dominert av smålaks og mellomlaks. Oppvandringen av sjøørret var i 2015 like stor i juli og august, og ca. 15 % av bestanden kom opp først i september.

Den totale beskatningsraten ovenfor fossen var 34 % (smålaks-29 %, mellomlaks-34 og storlaks-66 %). Gytebestandsmålet for vassdraget ble i 2015 ikke oppfylt med en total gytebiomasse på 4977 kg. Måloppnåelsen var ca. 92 %, men da er ikke gytefisk nedstrøms fossen tatt med i beregningen.

Oppvandringen av sjørøye var dobbelt så høy i 2015 som i 2014, mens oppvandringen av sjøørret i 2014 og 2015 var den høyeste siden overvåkingen startet i 1990. Dette har trolig sammenheng med at et nytt og bedre overvåkningssystem ble tatt i bruk midtveis i sesongen 2014.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Vemund Gjertsen / Anders Lamberg