Sammendrag

Drivtelling av gytefisk i Saltdalselva med lakseførende sideelver i 2015 viste at det var til sammen 720 villaks i vassdraget. Selv om det ble registrert mer laks i 2015 enn de to foregående årene var det likevel færre enn gjennomsnittet for de siste seks årene. Gytebestandsmålet (2385 kg) ble nesten oppfylt med 91 % måloppnåelse. Beregnet gytebestand har imidlertid ligget godt innenfor intervallet for gytebestandsmålet (1193-3578 kg) i alle årene som det er gjennomført gytefisktelling i vassdraget. I 2015 var det registrerte innslaget av rømt oppdrettslaks under gytefisktellingen 0,3 %. Beregnet innslag av rømt oppdrettslaks i sportsfiske beregnet fra fiskernes visuelle kategorisering var 2,5 % blant avlivet laks, men kun 0,5 % i den totale sportsfiskefangsten (avlivet +gjenutsatt). Det ble fanget og avlivet kun 150 laks i 2015, mens det ble fanget og gjenutsatt nær 600 laks. Dette innebærer at så mye som 86 % av laksen som ble registrert under gytefisktellingen var gjenutsatt laks. Selv om noe dødelighet må påregnes under fang og slipp fisket, er den høye andelen utsatt laks hovedårsaken til at gytebestanden ligger nært det fastsatte målet.

Det ble registrert 2991 sjøørret i vassdraget i 2015, og det ble avlivet 340 sjøørret under sportsfisket. Innsiget var dermed 3331 sjøørret og sammen med en tilsvarende lav registrering i 2014 viste drivtellingen i 2015 at sjøørretbestanden har avtatt markert , spesielt de siste to årene. Gjennomsnittlig antall sjøørret i størrelsesgruppen 1-3 kg de to siste årene er kun 50 % av gjennomsnittet for årene 2009-2013, og reduksjonen i størrelsesgruppen 3-7 kg er på vel 30 %. Den beregnede gytebiomassen av sjøørret i 2015 tilsier at det var ca. 50 % mer ørretegg i elva enn det var lakseegg. Det påpekes i rapporten at gytebestandsmålet for laks ikke er beregnet ut fra at det er en samlevende sjøørretbestand der gytebiomassen kan være opptil dobbelt så stor som gytebiomassen av laks. Det stilles spørsmål om mangelen på en helhetlig tilnærming til hvor mye fisk elva kan huse, favoriserer laksen på bekostning av den unike, storvokste sjøørretbestanden i vassdraget.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Sondre Bjørnbet / Vemund Gjertsen / Anders Lamberg