Sammendrag

Drivtelling av gytefisk i Beiarelva med lakseførende sideelver i 2015 viste at det var til sammen 935 villaks i vassdraget. Dette er den nest høyeste registreringen siden drivtellingene startet i 2009. Basert på tallene fra drivtelling var det 2420 kg hunnlaks i elva på høsten. Dersom laks som vandret opp gjennom fisketrappa i Tollåga og laks som ble flyttet ovenfor Høgforsen regnes med var det rolig om lag 3000 kg hunnlaks i elva. Gytebestandsmålet (1704 kg) ble dermed oppfylt med god margin. Det ble observert kun åtte (0,9 %) oppdrettslaks i elva under drivtellingen.

Det ble fanget og avlivet 387 laks i 2015, hvorav 81 % var smålaks. De nye fiskereglene for sesongen 2015 synes dermed å ha blitt fulgt godt opp av fiskerne. Det ble rapportert at 1042 laks ble fanget og sluppet ut i elva igjen. Dette innebærer at en svært høy andel av laksene i vassdraget har blitt fanget i løpet av fiskesesongen. Gitt dokumenterte effekter av «fang & slipp» fiske fra andre elver kan det legges til grunn at ca. 10 %, eller vel 100 laks, trolig døde som en følge av dette fisket i Beiarelva i 2015. Slik dødelighet hadde ingen betydning for om gytebestandsmålet ble oppfylt i 2015, men i år med lavere innsig kan et tilsvarende omfattende «fang & slipp» fiske tenkes å få betydning for måloppnåelse.

Det ble registrert 2243 sjøørret i vassdraget i 2015, og vel 50 % av disse var umoden fisk under ett kilo. Før gytefisktellingen hadde det blitt fanget 705 sjøørret i elva, og innsiget til elva var dermed knappe 3000 sjøørret. Dette er det nest laveste innsiget som er beregnet siden drivtellingene startet i 2009. På grunn av dårlig sikt i nedre del av elva oppfattes imidlertid registreringene av sjøørret i 2015 som relativt usikre. Med en fangst på 705 sjøørret var beskatningen på ca. 27 %. Dette er blant de høyeste beskatningstallene som er registrert, men dette må ses i lys av at drivtellingen var noe usikker i 2015. Det stilles fortsatt et spørsmål ved fiskereglene for sjøørret, der det tillates en fangst som på individbasis er åtte ganger høyere enn hva som tillates for laks. Sett i lys av at størrelsen på gytebestandene av laks og sjøørret er relativt lik, vurderes den tillatte beskatningen på sjøørret som alt for høy.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Sondre Bjørnbet / Vemund Gjertsen / Anders Lamberg