Sammendrag

Høsten 2015 ble fire av Helgelandskraft’s reguleringsmagasiner undersøkt ved prøvefiske. I Reguleringsområdet til Grytåga kraftverk ble Finnknevatnet, Hundålvatnet og Grytåvatnet prøvefisket i september, og i reguleringsområdet til Sjona kraftverk ble Holmvatnet prøvefisket og produksjonspotensialet for bekker og elver rundt innsjøen ble kartlagt.

Generelt var fisketettheten lav i alle innsjøene, men det var samtidig en relativt god balanse mellom rekruttering (fisketetthet) og næringstilgang i innsjøene. I Grytåvatnet og Hundålvatnet er det både ørret og røye, men ørret dominerer i begge innsjøene. Røyebestanden var tynn i begge innsjøene, spesielt i Hundålvatnet. Ørreten fremstår med fin kvalitet i alle innsjøene, og i alle innsjøene vokser ørreten relativt bra frem til kjønnsmodning inntrer ved lengder større enn 25-30 cm.

I Finnknevatnet og Holmvatn har Helgelandskraft pålegg om å sette ut ørret. I Finnknevatnet støtter undersøkelsen i 2015 konklusjonene fra tilsvarende undersøkelse i 2008, og det vurderes ikke å være behov, eller grunnlag, for å gjenoppta fiskeutsettingene som ble midlertidig stanset etter prøvefiske i 2008. Det er i dag en god balanse mellom naturlig rekruttering og mattilgangen i innsjøen. I Holmvatn har fiskeundersøkelser i 2003 og 2008 vist at betydningen av utsatt fisk har vært relativt lav, og undersøkelsen i 2015 støtter opp om dette. Det synes å ha vært tilstrekkelig god naturlig rekruttering i innsjøen de siste 20 årene, og i dag vil trolig økt rekruttering skyve ørretbestanden over i en tilstand av svak overtallighet. Det er ut fra dagens bestandssituasjon ikke grunnlag eller behov for nye fiskeutsettinger, og et eventuelt fremtidig behov for styrket rekruttering kan trolig enkelt løses gjennom tiltak som styrker naturlig rekruttering.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen