Sammendrag

På oppdrag for Fiskeridirektoratet ble til sammen åtte elver med nærhet til seks settefiskanlegg, tre i Nordland og tre i Troms, undersøkt for å avdekke eventuell urapportert/ukjent rømming av settefisk. De undersøkte settefiskanleggene var Steppan, Breivika og Trollvik i Nordland, og Foldvik, Rotvik og Sørfjorden i Troms.

På grunn av en varm periode tidlig i mai var vannføringen noe høy i de fleste elvene, men undersøkelsene vurderes å ha gitt et representativt bilde av situasjonen i elvene. I Nordland ble det påvist laks i to av fire elver, mens ørret ble fanget i alle elvene. Det ble ikke påvist rømt settefisk i de undersøkte elvene i Nordland våren 2016.

I Troms ble det ikke fanget fisk i Foldvikelva, mens fangstene i Salangselva var gode og uten påvisning av rømt settefisk. I Storelva ved settefiskanlegget Sørfjorden ble det fanget en rømt settefisk av laks, som ble vurdert som ny-rømt.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen