Sammendrag

Sausvassdraget har vært stengt for fiske etter laks og sjøørret siden 2009. Det finnes derfor ikke noen form for registreringer som kan benyttes til å estimere størrelsen på gytebestandene fram til og med 2016. For å skaffe mer kunnskap om bestandssituasjonen for begge artene, ble det startet et forprosjekt i 2017 der målet var å teste videoovervåking som bestandsovervåkingsmetode i vassdraget. Overvåkingen ble gjennomført i hele perioden for oppvandring av anadrom fisk. Dette gjør at det allerede i det første året foreligger et estimat på bestandene av laks og sjøørret.

Det ble registrert 667 villaks, 11 oppdrettslaks (1,6 %) og 1427 sjøørreter som vandret opp gjennom Sjøforsen i Sausvassdraget i 2017. I perioden 21. mai til 23. juni ble det registrert utvandring av fem vinterstøinger av laks, og 11 vinterstøinger av sjøørret, 498 laksesmolt og 417 sjøørretsmolt. Siden videosystemet ble startet sent, har vi ikke komplette utvandringsdata for verken vinterstøinger eller smolt.

Den valgte videoovervåkingslokaliteten er mulig å benytte for å registrere både utvandrende og oppvandrende laks og sjøørret. Bildekvaliteten kan økes ytterligere ved å snevre inn tverrsnittene i de to fossen med noen få meter, med bruk av ledegjerde. På denne måte presses fisken nærmere kameraene. Dette vil gi mer nøyaktig klassifisering av fisken og muligheter for å registrere grad av lakselusinfestasjon på de fleste oppvandrende individene.

Forfattere

Anders Lamberg / Vemund Gjertsen / Rita Strand / Øyvind Kanstad Hanssen