Sammendrag

Lakseparasitten Gyrodactylus salaris ble påvist i Ranaelva allerede i 1975, og først i 2003 og 2004 ble elvene i Rana-regionen brakklagt gjennom rotenonbehandlinger for å utrydde lakseparasitten. En aktiv reetablering av laksebestanden i Ranaelva ble startet i 2005, og overvåking av både ungfisk og voksen fisk viste de neste åtte-ni årene at laksebestanden ble godt reetablert i elva. Dessverre ble lakseparasitten påvist på laksunger i elva på nytt i 2014, og elva ble derfor behandlet med rotenon nok en gang høsten 2014 og høsten 2015. I 2016 startet dermed reetableringsarbeidet for laksebestanden opp på nytt igjen.

Statkraft Energi AS er gjennom nye pålegg fra Miljødirektoratet pålagt å overvåke fiskebestandene i Ranaelva i perioden 2016-2020. I denne rapporten oppsummeres vi resultater fra overvåkingen av ungfisk og voksen fisk av laks og ørret som ble gjennomført i 2018.

Våren 2018 ble det ike plantet rogn, men det ble satt ut ca. 251.000 startforingsklar og startforet yngel. I tillegg ble det satt ut vel 12.000 smolt og nær 6.500 parr. Som en følge av rotenonbehandlingene i 2014 og 2015 har ikke Ranaelva hatt noen naturlig produksjon av fisk disse to årene, og i utgangspunktet skal all ungfisk i elva i 2018 stamme fra utsatt fiskemateriale fra genbank-anlegget på Bjerka eller fra naturlig gyting i elva høsten 2016 og 2017.

På grunn av en uvanlig nedbørsrik høst, og generelt høye vannføringer, var det ikke mulig å utføre tetthetsregisteringer av ungfisk på de faste lokalitetene. Det ble kun samlet inn et ungfiskmateriale for bruk til å vurdere opphav, dvs. hvor stor andel av ungfisken i elva som stammer fra fiskeutsettingene.

Det ble registrert 303 villaks i elva i forbindelse med drivtellingen. Beregnet gytebiomasse av all observert hunnlaks utgjorde 753 kilo, og når gytebestandsmålet er på 1222 kilo tilsvarte dette en måloppnåelse på 62 %. Imidlertid utgjorde storlaks (>3SW) 76 % av gytebiomassen, og blant storlaks er det i utgangspunktet kun individer med alder 4 SW eller mer som kan ha vandret ut som smolt fra Ranaelva. Laks med sjøalder 3 SW kan kun stamme fra Ranaelva dersom den vandret ut fra områdene ovenfor Reinforsen som ett- eller toårig smolt i 2014. I Skjellmaterialet fra sportsfisket hadde ett individ sjøalder på 3 SW og smoltalder på 2 år, men manglet samtidig merke i otolitten som kunne knyttet individet til rognplantingen i 2013.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Anders Lamberg