Sammendrag

Som en følge av overføringene av vann i forbindelse med Røsvatn-reguleringen ble Statkraft i 1973 gitt et pålegg om å sette ut sommergammel settefisk av ørret eller røye i både Elsvatn og Ugelvatn. Med bakgrunn i resultater fra prøvefiske i 2008, som viste at ørretbestandene var i kraftig fremvekst i Elsvatn og Ugelvatn, besluttet Fylkesmannen i 2012 å oppheve utsettingspålegget fra 1973. Det var imidlertid en forutsetning av utvikingen i fiskesamfunnene ble vurdert etter fem år, for å vurdere mulige negative effekter av at utsettingene ble stanset.

Høsten 2017 ble Elsvatn, Ugelvatn og Stemtjønna undersøkt ved garnfiske. Resultatene støttet konklusjonene fra 2008, og det er helt klart at ørretbestandene har økt betydelig i antall i alle tre innsjøene. Samtidig har røyebestandene gått tilbake, og både Elsvatn og Ugelvatn har gått fra røyedominans til ørretdominans. Disse endringene skjedde imidlertid flere år i forkant av at utsettingene av røye opphørte, og vi finner ingen sammenheng mellom den observerte utviklingen og stans i fiskeutsettingene.

Sammenligningen av resultater fra 2008 og 2017 viser at rekrutteringen til ørretbestandene er god, og i alle innsjøene har både gjennomsnittslengdene og tilvekst avtatt samtidig som tettheten av ørret har økt.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Hans Fredhult