Sammendrag

Våren 2016 rømte anslagsvis 50.000 smolt fra settefiskanlegget til Akvafarm på lokaliteten Storelva som ligger i Bergsfjorden på nord-vestsiden av Senja. Den rømte fisken hadde en snittvekt på 80 gram, og var sjøvannstilvent. Ved pliktig gjenfangstfiske utenfor settefiskanlegget ble det gjenfanget nær 1.500 individer.

Fiskeridirektoratet fattet i januar 2017 et vedtak der gjenfangstplikten etter rømmingen ble utvidet, og der Akvafarm ble pålagt å overvåke og utføre eventuelle utfiskingstiltak rettet mot rømt oppdrettslaks i 11 elver i 2017 og 6 elver i 2018. Overvåking høsten 2017 viste at rømt oppdrettslaks ble registrert i fem av de undersøkte elvene. I Mårelva og Ballesvikelva ble den ene oppdrettslaksen observert i hver elv avlivet, mens en av to oppdrettsfisker registrert i Lysbotnvassdraget ble avlivet. I Målselva ble det observert til sammen 8 sikre oppdrettslakser, som alle var for store til å kunne stamme fra rømmingen fra Akvafarm. Ingen av de observerte oppdrettslaksene i Målselva ble avlivet. I Målselva var det også en gruppe på 62 laks som var vanskelig å klassifisere som «Målselvlaks» eller «oppdrettslaks». Det var imidlertid ikke mulig å undersøke disse fiskene nærmere etter at de passerte fisketrappa. Basert på at samme type fisk også ble observert i fisketrappa i 2016, var det ikke nærliggende i klassifisere denne fiskegruppa som mulige rømlinger fra Akvafarm.

I Finnsæterelva ble det registrert fem lakser i fisketrappa (videoovervåking) som ble klassifisert som sikre oppdrettslakser. To av disse ble seinere avlivet i sportsfiske, mens tre ble tatt ut i trappa. I tillegg var det en gruppe med om lag 25 smålaks som var tynne og bar tegn på gjellelokkforkortelse. Denne fiskegruppa skal ikke utelukkes å stamme fra rømmingen på andre siden av fjorden året før.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Vemund Gjertsen / Anders Lamberg