Sammendrag

Våren 2016 rømte anslagsvis 50.000 smolt fra settefiskanlegget til Akvafarm på lokaliteten Storelva som ligger i Bergsfjorden på nord-vestsiden av Senja. Den rømte fisken hadde en snittvekt på 80 gram, og var sjøvannstilvent. Ved pliktig gjenfangstfiske utenfor settefiskanlegget ble det gjenfanget nær 1.500 individer. I desember 2017 meldte Wilsgård Fiskeoppdrett om rømming fra sin lokalitet Ytre Jøvik, og dette var fisk av samme smoltusett som rømmingen fra Akvafarm året før.

Fiskeridirektoratet fattet i januar 2017 et vedtak der gjenfangstplikten etter rømmingen ble utvidet, og der Akvafarm ble pålagt å overvåke og utføre eventuelle utfiskingstiltak rettet mot rømt oppdrettslaks i 11 elver i 2017 og 6 elver i 2018. I 2018 ble et tilsvarende pålegg gitt til Wilsgård Fiskeoppdrett med krav om overvåking i to av de samme elvene som Akvafarm allerede var pålagt å overvåke.

Overvåking høsten 2017 viste at rømt oppdrettslaks ble registrert i fem av de undersøkte elvene. I Mårelva og Ballesvikelva ble den ene oppdrettslaksen observert i hver elv avlivet, mens en av to oppdrettsfisker registrert i Lysbotnvassdraget ble avlivet. I 2018 ble fem elver overvåket, etter at pålegg om overvåking i Gjeska ble trukket tilbake. Overvåkingen i 2018 avdekte forekomst av rømt oppdrettslaks i kun Lyselva og Finnsæterelva. I Finnsæterelva ble det tatt skjellprøver av all oppvandrende laks, og 2 av til sammen 144 laks viste seg å være rømt oppdrettslaks. Ingen av disse to oppdrettslaksene ble identifisert av røkterne for oppsamlingsburet i elva, men to villaks ble feilaktig vurdert som oppdrettslaks og avlivet. I Lyselva ble det observert 8 oppdrettslakser, hvorav to ble avlivet. De to avlivede oppdrettslaksene, samt to som ikke ble avlivet, hadde en størrelse som muliggjorde at de stammet fra rømmingshendelsene hos Akvafarm og Wilsgård Fiskeoppdrett, men kondisjon og utseende tilsa ikke at dette var fisker med likt opphav og rømmingstidspunkt.

DNA-prøver av fisk avlivet som oppdrettslaks i Finnsæterelva i 2017 var ikke lik prøver av AquaGen-populasjonen, dvs. fisk i anleggene til Akvafram. Undersøkelsene i 2017 og 2018 gir dermed ingen indikasjoner på at fisk fra rømmingen fra Akvafram (lokalitet 11426 Storelva) i 2016 og fra Wilgård Fiskeoppdrett (lokalitet 24155 Ytre Jøvik) i 2018, i større antall har søk opp i elver i regionen i etterkant av rømmingshendelsene.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Vemund Gjertsen