Sammendrag

Rauma stamfisk AS meldte 23. juli om rømming i tidsrommet 7-18. juli fra deres lokalitet Gjerset Vest, i Grytafjorden nord-øst for Ålesund. Meldingen omfattet 2.155 oppdrettslaks, men Fiskeridirektoratet oppjusterte rømmingsantallet til 5.300 fisk når de påla Rauma stamfisk AS å utføre gjenfangstfiske i seks elver i regionen.

Den første kontrollen var preget av at vannføringen var svært lav i de fleste elvene, og kontrollen viste også at sikten i flere av elvene selv ved lave vannføringer var marginal med tanke på i utføre registreringer gjennom drivtelling/snorkling. Det ble kun påvist rømt oppdrettslaks (ett individ) i den ene av elvene (Ørskogelva), og denne ene oppdrettslaksen ble avlivet. I Tennfjordelva og Solnørelva ble undersøkelsene tilpasset at det pågikk overvåking av oppvandringen av anadrom fisk.

Den neste kontrollen ble tilpasset til å utføres så nært inntil antatt gytetidspunkt for laksen og etter minimum en økning i vannføring, dette for å sikre at all fisk var kommet på elva. Ny kontroll ble initiert av melding om mye nedbør, men dessverre var det flomvannføring i alle elvene når kontrollen ble utført. Sikten var derfor svært årlig i alle elvene, og det var kun i Vatnevassdraget og dels i Tennfjordelva at det var mulig å observere fisk. Det ikke observert rømt oppdrettslaks. Elvene ble oppsøkt på nytt to uker seinere (9/11), når vannføringen hadde avtatt, men sikten var fortsatt for lav. Ny kontroll ble ikke planlagt siden det ble vurdert at gytesesongen var over.

Basert på den første kontrollen var det ingen indikasjoner på at fisk fra rømmingen fra lokaliteten Gjerset Vest i et større omfang søkte opp i elvene i regionen.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Sondre Bjørnbet / Anders Lamberg