Sammendrag

Oppvandringen av fisk i trappa i Målselvfossen har blitt registrert ved hjelp av videoovervåkning siden 2000. Den samlede oppvandringen i 2019 var 5.061 fisk, hvorav laks utgjorde 3.913 individer, sjørøye 40 og sjøørret 983. I tillegg ble det registrert 109 pukkellaks. Selv om oppvandringen av laks ble halvert sammenlignet med året før, var likevel oppvandringen i 2019 blant de fem beste årene siden 2009. Det var om lag lik fordeling mellom små-, mellom- og storlaks, men i fangstene var mellomlaks overrepresentert og 40 % av mellomlaksen ble fanget og avlivet. Siden årtusenskiftet har beskatningen på mellomlaks vært høyere kun ett år. Samlet ble 33 % av laksen som vandret opp fisketrappa seinere fanget og avlivet. Dersom vi forutsetter at de fleste laksene som fanges nedstrøms fisketrappa er fisk som egentlig skulle videre opp elva, var beskatningen på 44 % i 2019.

Beregnet gytebiomasse ovenfor Målselvfossen var 9.313 kg i 2019. Basert på laks oppstrøms fossen var måloppnåelsen, med utgangspunkt i gytebestandsmålet for hele vassdraget, 174 %. I tillegg kommer bidraget fra laks som gyter nedstrøms fossen.

Oppvandringen av sjørøye og sjøørret tilsvarte foregående år, mens fangstene av sjøørret (i hele vassdraget) fortsatte å avta sammenlignet med de høye fangstene i årene 2012-2017. Dette er en anbefalt utvikling.

I 2019 vandret det 109 pukkellaks opp fisketrappa, og nær alle vandret opp i løpet av en uke sist i juli. Det har aldri tidligere blitt registrert mer enn 3-4 pukkellaks i fisketrappa. Selv om 34 individer ble fanget oppstrøms fisketrappa, var det 75 pukkellaks (med om lag lik kjønnsfordeling) som kan ha gjennomført suksessfull gyting i øvre del av elva.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Vemund Gjertsen / Vidar Bentsen / Anders Lamberg