Sammendrag

Oppvandringen av fisk i trappa i Målselvfossen har blitt registrert ved hjelp av videoovervåkning siden 2000. Den samlede oppvandringen i 2018 var 8.923 fisk, hvorav laks utgjorde 8.106 individer, sjørøye 42 og sjøørret 742. I tillegg ble det registrert 3 pukkellaks. Det har aldri tidligere blitt registret et tilsvarende høyt antall laks i fisketrappa. Vel 90 % av all laks vandret opp trappa innen utgangen av juli. Det var en overvekt av smålaks i 2018, mens mellom- og storlaks utgjorde hhv. 35 % og 21 % av totaloppvandringen.

Den totale beskatningsraten ovenfor fossen var 25,5 % (smålaks: 32 %, mellomlaks:23 og storlaks: 17 %). Forutsatt at mesteparten av laksen i vassdraget gyter ovenfor fossen, bør fangstene nedenfor også tas med i beregningene av beskatningsrate, som da blir 33,5 %. Beregnet gytebiomasse ovenfor Målselvfossen var 16.421 kg i 2018. Basert laks oppstrøms fossen var måloppnåelsen, med utgangspunkt i gytebestandsmålet for hele vassdraget, hele 306 %. I tillegg kommer bidraget fra laks som gyter nedstrøms fossen.

Oppvandringen av sjøørret avtok i forhold til de tre siste årene. Fangstene av sjøørret avtok noe i 2018, og var for første gang på fem år lavere enn 3 tonn.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Vemund Gjertsen / Anders Lamberg