Sammendrag

Oppvandringen av fisk i trappa i Målselvfossen har blitt registrert ved hjelp av videoovervåkning siden 2000. Den samlede oppvandringen i 2017 var 6.142 fisk, hvorav laks utgjorde 5.218 individer, sjørøye 52 og sjøørret 862. I tillegg ble det registrert 4 pukkellaks. Det har aldri tidligere blitt registret et tilsvarende høyt antall laks i fisketrappa. Vel 70 % av all laks vandret opp trappa innen utgangen av juli. Det var en overvekt av smålaks i 2017, mens mellom- og storlaks utgjorde hhv. 32 % og 22 % av totaloppvandringen.

Den totale beskatningsraten ovenfor fossen var 30 % (smålaks: 30 %, mellomlaks:31 og storlaks: 25 %). Forutsatt at mesteparten av laksen i vassdraget gyter ovenfor fossen, bør fangstene nedenfor også tas med i beregningene av beskatningsrate, som da blir 42,5 %. Beregnet gytebiomasse ovenfor Målselvfossen var 14.041 kg i 2017. Basert laks oppstrøms fossen og registreringene fra gytefisktellingen nedstrøms fossen, var måloppnåelsen, med utgangspunkt i gytebestandsmålet for hele vassdraget, hele 268 %.

Oppvandringen av sjøørret avtok i forhold til de tre siste årene. Dette samsvarte med en nedgang også i fangstene av sjøørret i hele vassdraget. Fangstene av sjøørret har avtatt de siste fem årene, mens de økte jevnt i årene 1997-2013. I samme periode har snittvektene for sjøørret økt, noe som ikke skal utelukkes å ha sammenheng med en mangeårig overbeskatning som kan ha resultert i endret bestandsstruktur og lavere rekruttering til bestanden.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Vemund Gjertsen / Anders Lamberg