Sammendrag

23. mai 2018 ble det etablert et videoovervåkingssystem i Strandelva. Videosystemet som registrerte all fisk som passerte videokameraene på vei ned eller opp elva, var i drift i Strandelva i perioden 23. mai til 20. september 2018.

Siden overvåkingen startet noe seint, er det sannsynlig at en del sjørøyesmolt samt flergangsvandrere av sjørøye hadde svømt ut av vassdraget før registreringene startet. Sjøørretsmolten vandret ut 20 dager tidligere enn sjørøyesmolten, hvor 50 % av sjøørreten hadde vandret ut innen 5. juni, mens 50 % utvandring for sjørøyene var 25. juni. Sjørøyesmolten vandret i større grad midt på dagen enn sjøørretsmolten. Tre laksesmolt ble observert, og de vandret i tidsrommet 12.-16. juni.

Til sammen ble det registrert 6 villaks, 1105 sjøørret og 3205 sjørøyer som vandret opp i vassdraget i 2018, noe som er litt høyere enn i 2017 for sjøørret (n=1031) og sjørøye (n=3103). For laks var det samme lave antall som i 2017 (n=6). Det ble observert én oppdrettslaks som vandret opp i 2018.

Sjørøyeoppvandring startet i begynnelsen av juni og var i all hovedsak over i midten av juli. Sjøørretene startet sin oppvandring til vassdraget senere enn sjørøyene. Førstegangsvandrerne hos begge arter kom opp senere enn flergangsvandrerne.

Det ble registrert lakselus og skader fra lakselus på en høy andel av fiskene. Sjørøyene var generelt litt mindre angrepet av lakselus enn sjøørretene og hhv. 86,1 % og 87,9 % av bestandene hadde lakselus eller skader fra lakselus. I 2017 hadde 83,7 % av sjørøyene luseskader av varierende grad, mens 95,3 % av sjøørreten hadde luseskader. Graden av lakselusinfestasjon var størst for den minste sjøørreten, det vil si at denne gruppen hadde de største skadene eller flest antall lus av all fisk som ble undersøkt. I begge bestandene var prevalens økende med fiskestørrelse.

Forfattere

Vidar Bentsen / Øyvind Kanstad-Hanssen / Rita Strand