Sammendrag

I slutten av juni 2017 ble det etablert et videoovervåkingssystem i Strandelva. Videosystemet registrerte all fisk som passerte videokameraene på vei ned eller opp elva, frem til 3. november. Imidlertid medførte en innstillingsfeil på opptaksenheten av registreringer etter 25. august ble overskrevet, og vi har derfor ikke lagrede data for den siste delen av oppvandringssesongen.

Til sammen ble det registrert 1031 sjøørret og 3013 sjørøyer som vandret opp i vassdraget. Størrelsen på både sjøørret- og sjørøyebestanden var overraskende stor, sett i lys av vurderingene som sårbare bestander i Lakseregisteret. Fiskebestandene har imidlertid vært gjenstand for lav beskatning over mange år. Siden overvåkingen startet noe seint, er det sannsynlig at i alle fall en del sjørøye hadde vandret opp i vassdraget før registreringene startet. Vår registrering av antall sjørøye på vei opp elva er derfor et minimumstall, og bestanden utgjør trolig noen flere individer enn de 3103 som vi observerte. Sjørøyeoppvandring var i all hovedsak over i midten av juli. Sjøørretene startet sin oppvandring til vassdraget seinere enn sjørøyene, og vi har ikke grunn til å anta at sein oppstart av overvåkingen medførte at vi mistet starten på sjøørretoppvandringen. Imidlertid kan noe sjøørret ha ankommet vassdraget seinere enn 25. august, men et avtakende antall oppvandrende fisk i dagene frem mot 25. august indikerer at de fleste sjøørretene allerede var ankommet elva.

Vi fant ingen perioder gjennom oppvandringssesongen der oppvandringen av fisk stanset opp som følge av lav vannføring. Trolig bidrar kjøringen av Sætra kraftverk på en positiv måte, ved å sikre vannføring i tørre perioder.

Det ble registrert lakselus og skader fra lakselus på en høy andel av fiskene. Sjørøyene var generelt mindre angrepet av lakselus enn sjøørretene, og hhv. 83-84 % og 95-100% av bestandene hadde lakselus eller skader fra lakselus. Intensiteten, dvs. antall lus per fisk, var vesentlig høyere hos sjøørret enn hos sjørøye. I begge bestandene var de minste, førstegangsvandrende individene mer angrepet av lus enn de større fiskene. Andel unge, førstegangsvandrende individer i begge bestandene kan indikere at denne størrelsesgruppen utsettes for en luseindisert mer-dødelighet i sjøfasen.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Anders Lamberg / Vemund Gjertsen