Sammendrag

Nordlaks Smolt AS skal søke konsesjon for økt regulering av Storvatnet i Nusfjord, og for å øke vannuttaket til sitt settefiskanlegg. Med bakgrunn i et avklaringsmøte hos NVE besluttet Nordlaks Smolt AS å få gjennomført naturfaglige registreringer i vassdraget som synliggjør verdier og mulige konsekvenser av de planlagte tiltakene.

Registeringer av fisk i Storvatnet viste at innsjøen har en småfallen og overtallig røyebestand, en svært tynn ørretbestand og basert på lokale kilder en forekomst av ål. Vi har imidlertid ingen kunnskap om hvor tallrik forekomsten av ål er. I og med at ålen er en rødlistet art er verdien av tema fisk satt som høy ut fra en føre var tilnærming. Økt regulering i magasinet har trolig en viss negativ konsekvens i form av redusert næringstilbud både for røye og ål, men for ål vil forutsatte hensyn og forbedringer av vandringsmuligheter i nytt dam-anlegg veie noe opp for endringene i innsjøen. Det settes derfor liten negativ konsekvens for tema fisk.

Ingen verdifulle, viktige naturtyper eller rødlistede arter ble påvist, og artsinventaret var trivielt. Samlet sett vurderes området til å ha liten verdi for naturtyper og vegetasjon. En økt regulering i innsjøen forventes å påvirke ulike naturtyper og vegetasjon i liten grad, og konsekvens for tema naturtyper og karplanter settes som liten negativ.

Det foreligger mye informasjon om observasjoner av fugl i området, og regionen har mange dyktige hobbyornitologer. Det er gjort observasjoner av storlom på storvatnet, men hekking er ikke kjent. På grunn av storlom settes verdien for tema fugl til middels. Det er kun denne arten som vurderes å kunne oppleve negative konsekvenser av det planlagte tiltaket, mens siden det ikke antas å være egnede hekkelokaliteter rundt Storvatnet settes konsekvens for tema fugl til liten negativ.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Kristin Sommerseth Johansen